Skip to main content

Prehľad činnosti

2024

A. Prednášky

1. Palacka P, Holíčková A, Roška J, Makovický P, Vallová M, Biró C, Órásová E, Obertová J, Mardiak J, Ward TA, Kajo K, Chovanec M. Prognostický význam expresie proteínov opravy excízie nukleotidov (NER) a transléznej syntézy DNA (TLS) u pacientov so svalovinu-infiltrujúcim karcinómom močového mechúra (MIBC). 15. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO, 24.-26.01.2024

2. Palacka P. Antikoagulačná liečba u onkologických pacientov. Webinár: Širšie možnosti liečby rivaroxabanom a darolutamidom. Bratislava, 27.03.2024 

3. Palacka P. Liečba pacientov v mHSPC (ARTA preparátmi). Dialógy v onkourológii. Skalica, 22.05.2024

4. Palacka P. Ako sa vyvíja medicína dôkazov pre CDK 4/6i v liečbe HR+/HER2- karcinómu prsníka? 29. medzinárodná konferencia SEKCAMA SOS SLS.  Bratislava, 23.-24.05.2024  

5. Palacka P. Terapeutický manažment pokročilých urotelových karcinómov v roku 2024. Banskobystrické onkologické dni, 07.-08.06.2024

6. Palacka P. Zhubné nádory močového mechúra a horného traktu - desať rokov výskumu aj vďaka Pierre Fabre. 

7. Palacka P. Liečba neurotelových karcinómov a variantov urotelových karcinómov močového mechúra. 

B. Postery

1. Orszaghova Z, Svetlovska D, Vasilkova L, Lesko P, Sycova-Mila Z, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Kalavska K, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M, Chovanec M. Longitudinal assessment of cognitive functioning in testicular germ cell tumor survivors. POster Bd16. Abstract 514. GU ASCO, January 25-27, 2024, San Francisco, CA, USA.

2. Mego M, Vlkova B, Kalavska K, Cierna Z, Rejlekova K, Udvorkova N, Majtanova K, Lesko P, Obertova J, Orszaghova Z, Palacka P, Sycova-Mila Z, Mardiak J, Chovanec M, Kucerova L, Celec P. Plasma DNA and deoxyribonuclease in testicular germ cell tumors. Poster Bd L20. Abstract 518. GU ASCO, January 25-27, 2024, San Francisco, CA, USA.

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Palacka P, Holíčková A, Roška J, Makovický P, Vallová M, Biró C, Órásová E, Obertová J, Mardiak J, Ward TA, Kajo K, Chovanec M. Prognostický význam expresie proteínov opravy excízie nukleotidov (NER) a transléznej syntézy DNA (TLS) u pacientov so svalovinu-infiltrujúcim karcinómom močového mechúra (MIBC). Prague Onco Journal 2024; 30-31.

2. Orszaghova Z, Svetlovska D, Vasilkova L, Lesko P, Sycova-Mila Z, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Kalavska K, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M, Chovanec M. Longitudinal assessment of cognitive functioning in testicular germ cell tumor survivors. J Clin Oncol 2024; 42 (suppl 4): abstr 514.

3. Mego M, Vlkova B, Kalavska K, Cierna Z, Rejlekova K, Udvorkova N, Majtanova K, Lesko P, Obertova J, Orszaghova Z, Palacka P, Sycova-Mila Z, Mardiak J, Chovanec M, Kucerova L, Celec P. Plasma DNA and deoxyribonuclease in testicular germ cell tumors. J Clin Oncol 2024; 42 (suppl 4): abstr 518.

4. Palacka P, Obertova J, Chovanec M, Sycova-Mila Z, Stefanikova Z, Slachtova E, Zak M, Savka A, Hrncar M, Mego M, Rejlekova K. HALP index in patients with metastatic clear-cell RCC treated with nivolumab. J Clin Oncol 2024; 42 (suppl_16): e16523.

5. Orszaghova Z, Alzeer R, Hapakova N, Kalavska K, Lesko P, Mladosievicova B, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Svetlovska D, Sycova-Mila Z, Vasilkova Z, Mardiak J, Mego M, Chovanec M. Testicular cancer survirorship program at National Cancer Institute in Slovakia. J Clin Oncol 2024; 42 (suppl_16): e13792.

6. Chovanec M, Alzeer R, Hapakova N, Kalavska K, Lesko P, Orszaghova Z, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Svetlovska D, Sycova-Mila Z, Vasilkova L, Mego Z. Disparity and education and disease stage in patients with testicular germ cell tumors. J Clin Oncol 2024; 42 (suppl_16):  e17108.

7. Palacka P. Terapeutický manažment pokročilých urotelových karcinómov v roku 2024. Banskobystrické onkologické dni. 15. ročník. 07.-08. jún 2024. Hotel Sitno, Vyhne. Zborník abstraktov: s. 19.

D. Publikácie

1. Ivović D, Šestáková Z, Roška J, Kálavská K, Hurbanová L, Holíčková A, Smolková B, Kabelíkov P, Palacka P, Mego M, Jurkovičová D, Chovanec M. DNA damage levels before and after first-line chemotherapy have comparable prognostic values in testicular germ cell tumour patients. Front Oncol 2024; 14: 1360678.

2. Palacka P. Kardiovaskulárna toxicita niektorých nových hormonálnych liekov používaných v liečbe karcinómu prostaty. Farmakoterapia 2024; 14(Suppl 1):4-6

3. Palacka P. Neoadjuvantná chemoterapia neurotelových karcinómov a variantov urotelových karcinómov močového mechúra. Onkológia (Bratislava) 2024; 19(3): 

4. Palacka P, Holíčková A, Roška J, Makovický P, Vallová M, Biró C, Órásová E, Obertová J, Mardiak J, Ward TA, Kajo K, Chovanec M. Prognostic Value of the Nucleotide Excision Repair and Translesion DNA Synthesis Proteins in Muscle-Infiltrating Bladder Carcinoma. BMC Cancer 2024; 

5. Palacka P, Svobodová A, Skokanová L, Obertová J, Rejleková K, Babeľa R, Vulganová M, Pechan J. Humoral Immune Response Following the Third Dose of the BNT162b2 Received by Employees at a Health-Care Facility. 

6. Orszaghova Z, Svetlovska D, Vasilkova L, Lesko P, Sycova-Mila Z, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Kalavska K, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M, Chovanec M. Longitudinal assessment of cognitive functioning in testicular germ cell tumor survivors. 

7. Palacka P. Umelá inteligencia v diagnostike a liečbe urologických malignít. Onkológia (Bratisl.) 2024; ; 19(4): 

8 Palacka P, Obertova J, Chovanec M, Sycova-Mila Z, Stefanikova Z, Slachtova E, Zak M, Savka A, Hrncar M, Rejlekova K. The role of HALP index in patients with metastatic RCC treated with nivolumab. Biomedicines 2024;

E. Vysokoškolské učebnice

1. Palacka P. Suportívna liečba v onkológii, Vydala Univerzita Komenského v Bratislave, 2024. 126 s. ISBN 978-80-223-5814-9 (online) https://stella.uniba.sk/texty/LF_onkologia_suportivna_liecba.pdf  

2. Palacka P. Súčasnosť a perspektívy mitochondriálnej onkológie. In: Gvozdjáková A, Šimková I. (editori). Translačná mitochondriálna medicína. Vydavateľstvo: Herba, 2024. s. 155-168 

3. Palacka P, Singh KK. Present and perspective of mitochondrial medicine. In: Mitochondrial medicine for practice. Springer, 2024.

4. Palacka P. Gynekologické malignity. In: Spoločensky závažné malignity. Vydala Univerzita Komenského v Bratislave, 2024.

5. Palacka P. Urologické malignity. In: Spoločensky závažné malignity. Vydala Univerzita Komenského v Bratislave, 2024.

6. Palacka P. Karcinómy močového mechúra a horného traktu. Vydala Univerzita Komenského v Bratislave, 2024.

2023

A. Prednášky

1. Vulganová S. (školiteľ Palacka P.). Prognostický význam interleukínu 6 (IL-6) stanoveného v plazme pacientov s metastatickými urotelovými karcinómami (mUC). ŠVOČ LF UK 2023, 27.04.2023, Bratislava, SK. 

2. Palacka P. Liečba urotelových karcinómov z pohľadu onkológa. Spolupráca urológa a onkológa v liečbe urotelového karcinómu podľa najnovších odporúčaní. 09.05.2023, Bratislava, SK.

3. Palacka P. Dostupnejšia liečba CRPC. Dialógy v onkourológii 2023/1.  23.05.2023, Skalica, SK. 

4. Palacka P. Predĺžená adjuvancia - skúsenosti z praxe. 28. medzinárodná konferencia SEKCAMA SOS SLS. 25.-26.5.2023, Bratislava, SK.

5. Palacka P. Terapeutický management pokročilých urotelových karcinómov. 30. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti (SUS). 14.-16.06.2023, Prešov, SK.

6. Gvozdjáková A, Kucharská J, Rausová Z, Bartolčičová B, Palacka P, Sumbalová Z. Importance of mitochondrial energy production and endogenous coenzyme Q10 for patients with post-Covide-19. Covid-19: Looking back (conference). 23.-24.6.2023, Bratislava, SK.

7. Palacka P. Výskyt a manažment nežiaducich účinkov inhibítorov PARP.  Inhibítory PARP v liečbe onkologických ochorení. 08.09.2023, Bratislava, SK. 

8. Palacka P. Význam multidisciplinárneho tímu v liečbe EBC. Súčasnosť a budúcnosť liečby EBC na Slovensku. 29.09.2023, Tále, SK. 

9. Palacka P. Hormonálna liečba kastračne-rezistentného karcinómu prostaty. Liečebné možnosti mHSPC a CRPC. 04.10.2023, Žilina, SK.

B. Postery

1. Chovanec M, Mlcakova A, Sestakova Z, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova Z, De Angelis V, Orszaghova Z, Lesko P, Sekaninova K, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M. Peripheral blood immune cell profiling in survivors of testicular germ cell tumors. ASCO GU, 16.-18.02.2023, San Francisco, US.   

2. Rejlekova K, Celec P, Vlkova B, Kalavska K, Hapakova N, Makovnik M, Chovanec M, De Angelis V, Obertova J, Palacka P, Sycova-Mila Z, Mardiak J, Mego M. Prognostic value of circulating cell-free DNA in association with choriocarcinoma syndrome development in patients with germ cell tumors. ASCO GU, 16.-18.02.2023, San Francisco, US.   

3. Lesko P, Vlkova B, Kalavska K, De Angelis V, Obertova J, Orszaghova Z, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Mardiak J, Chovanec M, Celec P, Miskovska V, Mego M. Association of plasma vitamin D with outcomes in patients with germ cell tumour. ASCO GU, 16.-18.02.2023, San Francisco, US.   

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Chovanec M, Mlcakova A, Sestakova Z, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova Z, De Angelis V, Orszaghova Z, Lesko P, Sekaninova K, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M. Peripheral blood immune cell profiling in survivors of testicular germ cell tumors. J Clin Oncol 2023; 41: (6_suppl): 417.

2. Rejlekova K, Celec P, Vlkova B, Kalavska K, Hapakova N, Makovnik M, Chovanec M, De Angelis V, Obertova J, Palacka P, Sycova-Mila Z, Mardiak J, Mego M. Prognostic value of circulating cell-free DNA in association with choriocarcinoma syndrome development in patients with germ cell tumors. J Clin Oncol 2023; 41(6_suppl): 424.

3. Lesko P, Vlkova B, Kalavska K, De Angelis V, Obertova J, Orszaghova Z, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Mardiak J, Chovanec M, Celec P, Miskovska V, Mego M. Association of plasma vitamin D with outcomes in patients with germ cell tumour. J Clin Oncol 2023; 41(6_suppl): 429.

4. Palacka P, Holickova A, Roska J, Vallova M, Biro C, Slopovsky J, Orasova E, Mardiak J, Kajo K, Chovanec M. Prognostic value of DNA damage repair and tolerance factors in patients with muscle-infiltrating urothelial carcinoma. J Clin Oncol 2023; 41(6_suppl): e16615.

5. Palacka P, Svastova E, Csaderova L, Chovanec M, Rejlekova K, Obertova J, Lesko P, Orszaghova Z, De Angelis V, Slopovsky J, Holickova A, Roska J, Orasova E, Nociar B, Mego M, Mardiak J, Chovanec M. Identification of prognostic biomarkers in plasma of patients with metastatic urothelial carcinoma (mUC). J Clin Oncol 2023; 41(6_suppl): e16564.

6. Slopovsky J, Cingelova S, Svobodova A, Skokanova-Krempaska L, Rejlekova K, Babela R, Drgona L, Mego M, Vulganova M, Pechan J, Palacka P. Efficacy of BNT162b2 vaccine and its correlation with serum vitamin D in staff at the National Comprehensive Cancer Center in Slovakia. J Clin Oncol 2023; 41(6_suppl): e24037.

7. Chovanec M, Kalavska  K, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K,Sycova-Mila Z,  De Angelis V, Orszaghova Z, Lesko P, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Vlkova B, Pastorek M, Celec P, Mego M. Chemotherapy induced peripheral neuropathy (CIPN) and biomarkers of gut microbial translocation in long-term survivors of testicular germ cell tumors. J Clin Oncol 2023; 41(6_suppl): e17032.

D. Publikácie

1. Kucharska J, Sumbalova Z, Rausova Z, Palacka P, Navas P, Lopez-Lluch G, Kovalcikova E, Takacsova T, Gvozdjakova A. Benefit of mountain spa rehabilitation and ubiquinol treatment in patients with post-COVID-19 syndrome. Bratisl Lek Listy 2023; 124(2): 89-96.

2. Chovanec M, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Orszaghova Z, Lesko P, De Angelis V, Vasilkova L, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Pastorek M, Vlkova B, Celec P, Mego M. Cognitive impairment and biomarkers of gut microbial translocation in testicular germ cell tumor survivors. Front Oncol 2023; 13: 1146032.

3. Palacka P. Imunoterapia pokročilých urotelových karcinómov. Onkológia (Bratisl.) 2023; 18(1): 45-49.

4. Lesko P, Vlkova B, Kalavska K, De Angelis V, Novotna V, Obertova J, Orszaghova Z, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Kollarik B, Aziri R, Pindak D, Mardiak J, Chovanec M, Celec P, Mego M. Prognostic role of plasma vitamin D and its association with disease characteristics in germ cell tumours. Front Oncol 2023; 13: 1149432.

5. Palacka P. Systémová liečba urotelového svalovinu infiltrujúceho karcinómu močového mechúra (MIBC). Klin urol 2023; 19(1): 23-27.

6. Gvozdjáková A, Kucharská J, Rausová Z, Lopéz-Lluch G, Navas P, Palacka P, Bartolčičová B, Sumbalová Z. Effect of vaccination on platelet mitochondrial bioenergy function of patients with post-acute Covid-19. Viruses 2023; 15(5): 1085.

7. Palacka P. Nepriame porovnanie dlhodobej účinnosti a bezpečnosti pri liečbe darolutamidom vs. apalutamidom vs. enzalutamidom u pacientov s vysokorizikovým nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty. Komentár k štúdii. Farmakoterapia 2023; 13(1): 30.

8. Gvozdjáková A, Kucharská J, Rausová Z, Bartolčičová B, Palacka P, Sumbalová Z. Ubichinol a kúpeľná rehabilitácia urýchľujú regeneráciu pacientov s post-Covid-19 syndrómom. Lek Listy 2023; 8: 24-28. 

9. Palacka P. Prehľad systémovej liečby kastračne-rezistentného karcinómu prostaty. Onkológia (Bratisl.) 2023; 18(4): 256-260.

10. Slopovský J, Palacka P. Venózny tromboembolizmus v onkológii. Onkológia (Bratisl.) 2023; 18(5): 319-323.

E. Vysokoškolské učebnice a monografie

1. Janek M, Bača Ľ, Palou M, Palacka P. Bioanorganické materiály. Základy biomedicínskeho inžinierstva. Vydavateľstvo SCHK, 2023. ISBN 978-80-8208-099-8.

2. Palacka P, Kollár M. Dostupné zdravotníctvo na úrovni doby, s. 30-35. In: Spravodlivé, inovatívne a trvalo udržateľné Slovensko, Schmögnerová B (editor). Vydavateľstvo Impressum, Bratislava, 2023. 80 s. ISBN 978-80-8264-009-03 (tlač), ISBN 978-80-8264-010-9 (online).

F. Komentáre

1. Palacka P. Nepotrebnosť budovania protónového centra v kontexte skutočných potrieb slovenskej onkológie. Zdravotnícke noviny 2023; 17: 6.  Dostupné online na: https://mediweb.hnonline.sk/zdn/nazory/96080973-komentar-narodny-onkologicky-ustav-celi-uplne-inym-manazerskym-vyzvam-ako-je-zriadenie-protonoveho-centra.

2022

A. Prednášky

1. Palacka P. Aktuálne možnosti liečby pacientov s pokročilými uroteliálnymi karcinómami. XLVII. lekárnicke dni Milana Lehkého Slovenskej farmaceutickej spoločnosti SLS. 23.-24. jún 2022, Bratislava.

2. Palacka P. Liečba pacientov s metastatickým karcinómom prostaty z pohľadu klinického onkológa. Advisory Board – Abiraterón v liečbe Ca prostaty. 28.06.2022, Donovaly.

3. Palacka P. Ktorý pacient s CAT je vhodný na liečbu s NOAK? XXX. slovenský angiologický kongres. 23.09.2022, Tále.

4. Palacka P. Skúsenosti s pobytom v Paríži (Institute Gustave Roussy). Dni mladých onkológov. 18. ročník. 24.09.2022, Zvolen.

5. Palacka P. Možnosti liečby pacientov s mHSPC. PCa Academy. 07.10.2022, Donovaly.

6. Palacka P. Klinické skúsenosti s liečbou metastatického svetlobunkového karcinómu obličky vo vyšších líniách. Bratislavské onkologické dni. LIX. ročník, 12.-14. október 2022, Bratislava.

7. Palacka P. Nivolumab v liečbe mRCC – odporúčania vs. klinická realita v SR. Bratislavské onkologické dni. LIX. ročník, 12.-14. október 2022, Bratislava.

8. Palacka P. Manažment imunitne podmienených nežiaducich účinkov. Spolupráca urológa a onkológa v liečbe uroteliálneho karcinómu podľa najnovších odporúčaní. 17.10.2022, Žilina.

9. Palacka P. Karcinóm prostaty a ARTA liečba. FNsP Ladislava Dérera, Kramáre. 26.10.2022, Bratislava.

10. Palacka P. Pohľad klinického onkológa na zlepšenie celkového prežívania a kvality života počas liečby HR+, HER2- ABC: Dosiahli sme všetkými inhibítormi CDK4/6 skutočne to, čo sme chceli? FNsP Žilina, 23.11.2022.

B. Postery

1. Chovanec M, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, De Angelis V, Orszaghova Z, Lesko P, Vasilkova L, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Celec P, Mego M. Biomarkers of gut microbial transfer and their association with cognitive impairment in long-term survivors of testicular germ cell tumors. GU ASCO 2022, San Francisco.

2. Palacka P, Sumbalova Z, Rausova Z, Kucharska J, Slopovsky J, Obertova J, Furka D, Furka S, Singh KK, Gvozdjakova A. Platelet mitochondrial bioenergetics reprogramming in patients with urothelial carcinoma and healthy subjects. 10th Conference of the International Coenzyme Q10 Association 2022, Hamburg (Germany), 12-15 May 2022.

3. Sumbalová S, Kucharská J, Rausová Z, Palacka P, Kovalčíková E, Takáczová T, Mojto V, Navas P, Lopéz-Lluch H, Gvozdjáková A. Ubiquinol with mountain spa rehabilitation contributes to the regeneration of platelet mitochondrial metabolism of patients with post-Covid-19 syndrome. 10th Conference of the International Coenzyme Q10 Association 2022, Hamburg (Germany), 12-15 May 2022.

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Chovanec M, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, De Angelis V, Orszaghova Z, Lesko P, VasilkovaL, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Celec P, Mego M. Biomarkers of gut microbial transfer and their association with cognitive impairment in long-term survivors of testicular germ cell tumors. J Clin Oncol 2022; 40(Suppl. 6): 426. 

2. Palacka P, Sumbalova Z, Rausova Z, Kucharska J, Slopovsky J, Obertova J, Furka D, Furka S, Singh KK, Gvozdjakova A. Platelet mitochondrial bioenergetics reprogramming in patients with urothelial carcinoma and healthy subjects. Abstract book: 101–103.

3. Sumbalová S, Kucharská J, Rausová Z, Palacka P, Kovalčíková E, Takáczová T, Mojto V, Navas P, Lopéz-Lluch H, Gvozdjáková A. Ubiquinol with mountain spa rehabilitation contributes to the regeneration of platelet mitochondrial metabolism of patients with post-Covid-19 syndrome. Abstract book: 94.

4. Palacka P, Polanova M, Svobodova A, Zigmond J, Zanchetta K, Gombarova V, Vulganova M, Slopovsky J, Obertova J, Mego M, Drgona L, Pechan J. Antibodies and cell immunity after vaccination with Tozinameran (BNT162b2) in Workers of National Comprehensive Cancer Center (NCCC) in Slovakia. J Clin Oncol 2022; (Suppl 16): abstr e18774

5. Mego M, Svetlovska D, Schmidtova S, Kalavska K, Palacka P, De Angelis V, Lesko P, Orszaghova Z, Rejlekova K, Reckova M, Sycova-Mila Z, Mardiak J, Chovanec M, Kucerova L. Phase II study of disulfiram (D) and cisplatin (P) in refractory germ cell tumors (GCTs). J Clin Oncol 2022; (Suppl 16): abstr e17013

6. Palacka P. Klinické skúsenosti s liečbou metastatického svetlobunkového karcinómu obličky vo vyšších líniách. Bratislavské onkologické dni. LIX. ročník, 12.-14. október 2022, Bratislava. Onkológia (Bratisl.); 17(S4): 25. 

D. Publikácie

1. Sumbalova Z, Kucharska J, Palacka P, Rausova Z, Langsjoen PH, Langsjoen AM, Gvozdjakova A. Platelet mito-chondrial function and endogenous coenzyme Q10 levels are reduced in patients after COVID-19. J Med Bratisl 2022, 123(1): 9–15.

2. Palacka P, Slopovsky J, Makovnik M, Kajo K, Obertova J, Mego M. A case report of a patient with inoperable primary diffuse leptomeningeal melanomatosis treated with whole-brain radiotherapy and pembrolizumab. Medicine (Baltimore) 2022; 101(3): e28613.

3. Hapakova N, Chovanec M, Rejlekova K, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, De Angelis V, Sycova-Mila Z, Mardiak J, Mego M. Low-molecular-weight heparin prophylaxis is not associated with decreased incidence of venous thromboembolism in testicular germ cell tumor patients receiving chemotherapy. Neoplasma 2022; 210909N1295.

4. Gvozdjáková A, Kucharská J, Rausová Z, Palacka P, Kovalčíková E. Takácsová T, Bartolčičová B, Mojto V, Sumbalová Z. Nové možnosti regenerácie pacientov po prekonaní ochorenia COVID-19 kúpeľnou rehabilitáciou a koenzýmom Q10. Monitor medicíny SLS; 2022: 10–15.

5. Kalavska K, Sestakova Z, Mlcakova A, Gronesova P, Miskovska V, Rejlekova K, Svetlovska D, Sycova-Mila Z, Obertova J, Palacka P, Mardiak J, Chovanec M, Chovanec M, Mego M. Comprehensive assessment of selected immune cell subpopulations changes in chemotherapy-naïve germ cell tumor patients. Front Oncol 2022; 12: 858797.

6. Palacka P, Pol'anová M, Svobodová A, Žigmond J, Zanchetta K, Gombárová V, Vulganová M, Slopovský J, Obertová J, Drgoňa Ľ, Mego M, Pechan J. Effectiveness, adverse events, and immune response following double vaccination with BNT162b2 in staff at the National Comprehensive Cancer Center (NCCC). Vaccines (Basel) 2022; 10(4): 558.

7. Palacka P, Slopovský J. Prvá línia liečby metastatického kastračne-senzitívneho karcinómu prostaty. Onkológia (Bratisl.) 2022; 17(3): 188–191.

8. Kalavska K, Sestakova Z, Mlcakova A, Gronesova P, Miskovska V, Rejlekova K, Svetlovska D, Sycova-Mila Z, Obertova J, Palacka P, Mardiak J, Chovanec M, Chovanec M, Mego M. Detection of specific immune cell subpopulation changes associated with systemic immune inflammation-index level in germ cell tumors. Life (Basel) 2022; 12(5): 678.

9. Mego M, Svetlovska D, Angelis V D, Kalavska K, Lesko P, Makovník M, Obertova J, Orszaghova Z, Palacka P, Rečková M, Rejlekova K, Z SM, Mardiak J, Chovanec M. Phase II study of disulfiram and cisplatin in refractory germ cell tumors. The GCT-SK-006 phase II trial. Invest New Drugs 2022; 40(5): 1080–1086.

10. Rejlekova K, Kalavska K, Makovnik M, Hapakova N, Chovanec M, De Angelis V, Obertova J, Palacka P, Sycova-Mila Z, Mardiak J, Mego M. Factors associated with choriocarcinoma syndrome development in poor-risk patients with germ cell tumors. Front Oncol 2022; 12: 911879.

11. Palacka P, Janega P, Polakova H, Slopovsky J, De Angelis V, Mego M. Pericardial malignant infiltration as the cause of sudden death of a patient with metastatic urothelial carcinoma treated with atezolizumab. BMC Urol 2022; 22(1): 108.

12. Hapakova N, Chovanec M, Rejlekova K, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, De Angelis V, Svetlovska D, Sycova-Mila Z, Mardiak J, Mego M. Effects of primary granulocyte-colony stimulating factor prophylaxis on the incidence of febrile neutropenia in patients with germ cell tumors. Oncol Lett 2022; 24(3): 308.

13. Gvozdjáková A, Sumbalová Z, Kucharská J, Rausová Z, Kovalčíková E, Takácsová T, Navas P, López-Lluch G, Mojto V, Palacka P. Mountain spa rehabilitation improved health of patients with post-COVID-19 syndrome: pilot study. Environ Sci Pollut Res Int 2022; 1–12.

14. Vacula I, Rusiňáková Z, Čelovská D, Jackuliak P, Slopovský J, Palacka P, Moščovič M, Špánik S, Staško J, Wild A, Bátorová A, Arič JM. Prevention and treatment of cancer associated venous thromboembolism - interdisciplinary consensus. Vnitr Lek 2022; 68(4): 221–226.

15. Palacka P. Novinky v diagnostike a liečbe genitourinárnych malignít. Úvodné slovo. Onkológia (Bratisl.) 2022; 17(4): 227.

16. Slopovský J, Palacka P. Imunoterapia a cielená liečba metastatického, kastračne-rezistentného karcinómu prostaty. Onkológia (Bratisl.) 2022; 17(4): 235–239. 

17. Palacka P. Perioperačná liečba svalovinu-infiltrujúcich urotelových karcinómov. Onkológia (Bratisl.) 2022; 17(4): 254–259.

18. Holíčková A, Roška J, Órásová E, Bruderová V, Palacka P, Jurkovičová D, Chovanec M. Response of the urothelial carcinoma cell lines to cisplatin. Int J Mol Sci 2022; 23(20): 12488.

19. Palacka P. Kucharská J, Obertová J, Rejleková K, Slopovský J, Mego M, Světlovská D, Kollárik B, Mardiak J, Gvozdjáková A. Changes in the Co10/lipids, oxidative stress, and coenzyme Q10 during first-line cisplatin-based chemotheapy in patients with metastatic urothelial carcinoma (mUC). Int J Mol Sci 2022; 23(21): 13123

20. Sumbalová Z, Kucharská J, Rausová Z, Palacka P, Kovalčíková E, Takácsová T, Mojto V, Navas P, Lopéz-Lluch G, Gvozdjáková A. Reduced platelet mitochondrial respiration and oxidative phosphorylation in patients with post COVID-19 syndrome are regenerated after spa rehabilitation and targeted ubiquinol therapy. Front Mol Biosci 2022; 9: 1016352.

E. Vysokoškolské učebnice a monografie

1. Palacka P, Slopovský J. Vybrané kapitoly z onkológie. 1. vydanie. Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. 79 strán.

2. Palacka P. Moderné a dostupné zdravotníctvo ako základ sociálnodemokratického projektu. In: Ako reštartovať Slovensko? FES, 2022. s. 123–132.

F. Komentáre a rozhovory

1. Palacka P. Čo sa zmení? Pravdepodobne nič. Rozhovor. Zdravotnícke noviny. 27.01.2022. č. 4.

2. Palacka P. Množstvo problémov vyplýva zo zlého nastavenia systému. Zdravotnícke noviny. Ročník XXII/LXXI. Číslo 44. s. 1, 4-5. 08.12.2022. Dostupné aj online: https://mediweb.hnonline.sk/zdn/rozhovory/96055212-kandidat-na-riaditela-narodneho-onkologickeho-ustavu-na-spickovu-onkologiu-potrebujeme-aj-spravne-motivovany-personal

2021

A. Prednášky

1. Palacka P. Imunoterapia metastatických urotelových karcinómov. Klinické diskusie v liečbe onkologických ochorení. 30.11.2021, Bratislava

2. Palacka P. Použitie TKI v liečbe refraktérneho RCC. AdB RCC/HCC. 24.11.2021, Bratislava – Košice

3. Palacka P. Súčasné odporúčania pre liečbu malignít močového mechúra a obličky. Nové trendy v liečbe onkologických ochorení prsníka a uroteliálneho systému. 19.10.2021, Bratislava.

4. Palacka P. Súčasné použitie inhibítorov tyrozínkináz v liečbe pokročilého karcinómu obličky. Bratislavské onkologické dni. LVIII. ročník, 07.-08.10.2021, Bratislava

5. Palacka P. Možnosti systémovej liečby pokročilého urotelového karcinómu podľa aktuálnych odborných usmernení. Bratislavské onkologické dni. LVIII. ročník, 07.-08.10.2021, Bratislava

6. Palacka P. Onkologický pacient s VTE – multidisciplinárna otázka. XXIX. Slovenský angiologický kongres. 23.-25.09.2021, Tále

7. Palacka P. Genitourinárne malignity. ASCO©2021. Dostupné online na: https://www.worldmednet.cz/wp-content/uploads/2021/07/JUDr.-MUDr.-Patrik-Palacka_GU-malignity-na-ASCO21.pdf

8. Palacka P. AdB: Efektívna komunikácia odborných informácií v liečbe metastatického karcinómu prsníka. 15.06.2021, Bratislava

9. Palacka P. Kazuistika: pacientka s duplicitou (karcinóm prsníka a karcinóm obličky) – kardiotoxicita antracyklínov. Akadémia srdcového zlyhávania. 02.06.2021, Bratislava

10. Palacka P. Chemoterapia ako alternatíva ARTA u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty. 18.05.2021, Bratislava

11. Palacka P. Metastatický HER2+ HR- karcinóm prsníka, SEKCAMA. 13.-14.05.2021, Bratislava

12. Palacka P. Current treatment standards for mUC patients in EU. CE/SEE AdB: Insights on unmet medical need in UC. 25.03.2021, Bratislava

13. Palacka P. Javelin Bladder 100 IA data. CE/SEE AdB: Insights on unmet medical need in UC. 25.03.2021, Bratislava

B. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Palacka P, Slopovsky J, Zanchetta K,Drgona L, Badurikova E,Bernadicova B, Baranova V, Pechan J, Mego M. Incidence of tozinameran adverse events among the employees of National Cancer Institute. J Clin Oncol 2021; 39(15_suppl): e18724

2. Rejlekova K, Kalavska K, Makovnik M, Hapakova N, Chovanec M, De Angelis V, Obertova J, Palacka P, Sycova Z, Mardiak J, Mego M. Predictive factors for choriocarcinoma syndrome development in high-risk patients with germ cell tumors (GCTs). J Clin Oncol2021;39(15_suppl): e17010

3. Mego M, Svetlovska D, Reckova M, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, De Angelis V, Sycova-Mila Z, Chovanec M, Mardiak J. Phase II study of gemcitabine, carboplatin and veliparib in multiple relapsed/refractory germ cell tumors (GCTs). J Clin Oncol2021;39(15_suppl): e17009

4. Chovanec M, Galikova D, Vasilkova L, De Angelis V, Rejlekova K, Obertova J, Sycova-Mila Z, Palacka P, Kalavska K, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M. Burden of chemotherapy-induced peripheral neuropathy and associations with long-term sexual impairment in testicular germ cell tumor survivors. J Clin Oncol2021;39(15_suppl): e17014

5. Palacka P. Súčasné použitie inhibítorov tyrozínkináz v liečbe pokročilého karcinómu obličky. Onkológia (Bratislava) 2021; 16(S2): 50.

C. Publikácie

1. Palacka P, Gvozdjáková A, Rausová Z, Kucharská J, Slopovský J, Obertová J, Furka D, Furka S, Singh KK, Sumbalová Z. Platelet mitochondrial bioenergetics reprogramming in patients with urothelial carcinoma. Int J Mol Sci 2021;23(1):388. doi: 10.3390/ijms23010388. PMID: 35008814; PMCID: PMC8745267.

2. Palacka P, Slopovsky J, Obertova J, Chovanec M, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Kollarik B, Mardiak J, Mego M. Survival prediction by baseline systemic immune-inflammation index and its changes during first-line platinum-based treatment in a Caucasian population of patients with metastatic urothelial carcinoma. Anticancer Res 2021; 41(11):5749-5759. doi: 10.21873/anticanres.15391. IF(JCR) 2021=2,48.

3. Gvozdjáková A, Sumbalová Z, Kucharská J, Szamosová M, Čápová L, Rausová Z, Vančová O, Mojto V, Langsjoen P, Palacka P. Platelet mitochondrial respiration and coenzyme Q10 could be used as new diagnostic strategy for mitochondrial dysfunction in rheumatoid diseases. PLoS One 2021; 16(9): e0256135. doi: 10.1371/journal.pone.0256135. IF(JCR) 2021=3,24.

4. Mego M, Rejlekova K, Svetlovska D, Miskovska V, Gillis AJM, De Angelis V, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, Reckova M, Sycova-Mila Z, Pindak D, Chovanec M, Looijenga LHJ, Mardiak J. Paclitaxel, ifosfamide, and cisplatin in patients with poor-prognosis disseminated nonseminomatous germ cell tumors with unfavorable serum tumor marker decline after first cycle of chemotherapy. The GCT-SK-003 phase II trial. Eur Urol Open Sci 2021; 33: 19-27. doi: 10.1016/j.euros.2021.09.002. IF(JCR) 2021=1,17.

5. Kalavska K, Sestakova Z, Mlcakova A, Kozics K, Gronesova P, Hrubanova L, Miskovska V, Rejlekova K, Svetlovska D, Sycova-Mila Z, Obertova J, Palacka P, Mardiak J, Chovanec M, Chovanec M, Mego M. Are changes in the percentage of specific leukocyte subpopulations associated with endogenous DNA damage levels in testicular cancer patients? Int J Mol Sci 2021; 22(15): 8281. doi: 10.3390/ijms22158281. IF(JCR) 2021=5,923.

6. Mego M, Svetlovska D, Reckova M, De Angelis V, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Chovanec M, Mardiak J. Gemcitabine, carboplatin and veliparib in multiple relapsed/refractory germ cell tumours: The GCT-SK-004 phase II trial. Invest New Drugs 2021; 39(6): 1664-1670. doi: 10.1007/s10637-021-01130-5.

7. Furka S, Furka D, Dadi NCTCT, Palacka P, Hromníková D, Dueñas Santana JA, Pineda JD, Casas SD, Bujdák J. Novel antimicrobial materials designed for the 3D printing of medical devices used during the COVID-19 crisis. Rapid Prototyping Journal 2021; 27(5): 890-904. https://doi.org/10.1108/RPJ-09-2020-0219. IF(JCR) 2021=3,095.

8. Palacka P. Enfortumab vedotín v liečbe pokročilých urotelových karcinómov. Onkológia (Bratisl.), 2021; 16(5): 376-379.

9. Slopovský J, Palacka P, Pazderová N, Špánik B, Zomborská E, Palacka P, Šálek T, Pörsök P, Mego M, Drgoňa Ľ. Liečba onkologických pacientov s COVID-19. Onkológia (Bratisl.), 2021; 16(2): 102-103.

10. Palacka P, Slopovský J. Správny výber pacientov a postavenie rádia 223 v liečbe metastatického kastračne-rezistentného karcinómu prostaty Onkologia (Bratisl.) 2021; 16(2): 124-127

D. Kapitoly v učebniciach

1. Palacka P. Cancer of the genitourinary system. In: Introduction to clinical oncology. Educational text for medical students. Bratislava: Comenius University Press, 2020, pp: 250-266. ISBN 978-80-223-4988-8

2. Palacka P. Chemoterapia karcinómu prostaty. In: Karcinóm prostaty. Pokroky v diagnostike a liečbe. Vydavateľstvo P+M, Turany 2021. s. 281-290. ISBN 978-80-89694-95-2

E. Komentáre a rozhovory

1. Palacka P. Komentár k očkovanie onkologických pacientov na Slovensku. Zdravotnícke noviny. Ročník XXVI/LXX.

2. Palacka P. Elektronizácia zdravotníctva ako nástroj zrýchlenia procesu schvaľovania úhrady lieku. Zdravotnícke noviny. Ročník XXVI/LXX . č. 24. 17.06.2021

3. Onkológ Palacka: Robíme všetko pre dobro našich pacientov. Pravda XXXI/32: 4-5. Dostupné aj online na: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/577304-onkolog-palacka-robime-vsetko-pre-dobro-nasich-pacientov/

4. Onkológ Patrik Palacka. Donútiť zdravotníka očkovať sa je problém. Šarm 20/2021. 8-9. Dostupné aj online na: https://sarm.pluska.sk/zdravie/onkolog-patrik-palacka-studia-ockovani-proti-kovidu-odhalila-zaujimavy-fakt

2020

A. Prednášky

1. Furka S, Palacka P, Furka D, Janek M. Q-vent, a new low-cost device for emergency lung ventilation made by 3D printing of advanced nanomaterials. Translačný výskum v onkológii a možnosti medziodborovej spolupráce. 28.08.2020, Bratislava

2. Furka D, Furka S, Palacka P, Janek M. ZnO nanoparticles in modern oncology. Translačný výskum v onkológii a možnosti medziodborovej spolupráce. 28.08.2020, Bratislava

3. Slopovský J, Palacka P. Predictive biomarkers of urothelial carcinoma and the possibilities of interdisciplinary cooperation. Translačný výskum v onkológii a možnosti medziodborovej spolupráce. 28.08.2020, Bratislava

4. Palacka P. Translational research (urothelial carcinoma) and the chances for interdisciplinary cooperation. Translačný výskum v onkológii a možnosti medziodborovej spolupráce. 28.08.2020, Bratislava

5. Palacka P. Aktuálne možnosti liečby pacientov s metastatickým karcinómom obličky v prvej a druhej línii. Aktuálne prístupy k liečbe pokročilých štádií vybraných nádorových ochorení. 01.07.2020, Žilina

6. Palacka P. Varia. 12. ročník Novinky z ASCO 2020. 26.06.2020, Bratislava

7. Slopovsky J, Kucharska J, Obertova J, Mego M, Kalavska K, Sycova-Mila Z, Gvozdjakova A, Palacka P. TBRAS – a marker of lipid peroxidation predicts survival in patients with metastatic urothelial carcinoma (MUC). 11. pražské medzioborové onkologické kolokvium. 29.01.-31.01.2020, Praha

B. Postery

1. Mego M, Svetlovska D, Rejlekova K, Miskovska V, De Angelis V, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, Sycova-Mila Z, Chovanec M, Mardiak J. 786P - A phase II trial of paclitaxel, ifosfamide and cisplatin in patients with poor-prognosis disseminated non-seminomatous germ cell tumors with unfavorable serum tumor marker decline after first cycle of chemotherapy. ESMO Virtual Congress 2021

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Mego M, Svetlovska D, Rejlekova K, Miskovska V, De Angelis V, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, Sycova-Mila Z, Chovanec M, Mardiak J. A phase II trial of paclitaxel, ifosfamide and cisplatin in patients with poor-prognosis disseminated non-seminomatous germ cell tumors with unfavorable serum tumor marker decline after first cycle of chemotherapy. Ann Oncol 2020; 31: S600.

2. Palacka P. Translational research (urothelial carcinoma) and the chances for interdisciplinary cooperation. In: Translational research in oncology and the chances for interdisciplinary cooperation. Palacka P, Janek M (Eds.). OncoReSearch, 2020: 5.

3. Chovanec M, Galikova D, Vasilkova L, De Angelis V, Rejlekova K, Obertova J, Sycova-Mila Z, Palacka P, Kalavska K, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) as a predictor of decreased quality of life and cognitive impairment in testicular germ cell tumor survivors. J Clin Oncol 38: 2020; 38: (suppl.): e17063

4. Chovanec M, Galikova D, Vasilkova L, De Angelis V, Rejlekova K, Obertova J, Sycova-Mila Z, Palacka P, Kalavska K, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M. Effect of long-term peripheral neuropathy induced on cisplatin-based chemotherapy or radiation to the retroperitoneum in testicular germ cell tumor survivors. J Clin Oncol 38: 2020; 38: (suppl.): e17062

5. Hapakova N, Chovanec M, Rejlekova K, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, De Angelis V, Sycova Z, Mardiak J, Mego M. The effect of primary granulocyte-colony stimulating factor prophylaxis on incidence of febrile neutropenia in patients with testicular germ cell tumors. J Clin Oncol 38: 2020; 38: (suppl.): e17056

6. Slopovsky J, Kucharska J, Obertova J, Mego M, Kalavska K, Gvozdjakova A, Palacka P. Marker of lipid peroxidation tbars predicts survival in patients with metastatic urothelial carcinoma (MUC). J Clin Oncol 38: 2020; 38: (suppl.): e17023

7. Obertova J, Palacka P, Gallik D, Slopovsky J, Chovanec M, Kollarik B, Rejlekova K, De Angelis V, Sycova-Mila Z, Hapakova N, Mego M. Systemic immune-inflammation index to predict survival in muscle-infiltrating urothelial carcinoma. J Clin Oncol 38: 2020; 38: (suppl.): e17022

8. Palacka P, Katolicka J, Albertova T, Rejlekova K, Obertova J, Hrncar M, Chovanec M, Slopovsky J, Mego M. Systemic immune-inflammation index to predict survival in patients with metastatic urothelial carcinoma treated with second-line vinflunine. J Clin Oncol 38: 2020; 38: (suppl.): e17019

9. Slopovský J, Kucharská J, Obertová J, Mego M, Kaľavská K, Cingelová S, Gvozdjáková A, Palacka P. TBARS - marker peroxidácie lipidov predikuje prežívanie u pacientov s metastatickými urotelovými karcinómami. 59. fakultná konferencia ŠVOČ a 15. vedecká konferencia doktorandov. Dostupná online na: https://www.fmed.uniba.sk/veda/svoc/konferencia/xv-vedecka-konferencia-doktorandov-sekcia-zakladneho-a-aplikovaneho-vyskumu/

10. Hapakova N, Chovanec M, Rejlekova K, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, De Angelis V, Sycova Z, Mardiak J, Mego M. Effect of prophylactic anticoagulation on incidence of venous thromboembolism in testicular germ cell tumor patients. J Clin Oncol 2020; 38 (suppl 6): abstr 422

11. Rejlekova K, Kalavska K, Celec P, Makovnik M, Chovanec M, Hapakova N, De Angelis V, Obertova J, Palacka P, Sycova Z, Mardiak J, Mego M. Biomarkers of lung damage with possible predictiveness of ARDS within CS in super high-risk patients with germ cell tumors. J Clin Oncol 2020; 38 (suppl 6): abstr 411

12. Slopovsky J, Kucharska J, Obertova J, Mego M, Kalavska K, Sycova-Mila Z, Gvozdjakova A, Palacka P. TBRAS – a marker of lipid peroxidation predicts survival in patients with metastatic urothelial carcinoma (MUC). Prague Onco Journal 2020; 11: 65-66

D. Publikácie

1. Sestakova Z, Kalavska K, Smolkova B, Miskovska V, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Palacka P, Obertova J, Holickova A, Hurbanova L, Jurkovicova D, Roska J, Goffa E, Svetlovska D, Chovanec M, Mardiak J, Mego M, Chovanec M. DNA damage measured in blood cells predicts overall and progression-free survival in germ cell tumour patients. Mut Res Gen Toxicol Environ Mutagen 2020; 854–855: 503200. doi.org/10.1016/j.mrgentox.2020. 503200

2. Palacka P, Furka S, Furka D, Gallik D, Huzevka T, Janek M. Q-VENT - a novel device for emergency ventilation of the lungs in patients with respiratory failure due to diseases such as COVID-19. Med Devices Sensor 2020. DOI:10.1002/mds3.10124.

3. Chovanec M, Vasilkova L, Petrikova L, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Kalavska K, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M. Long-term sexual functioning in germ-cell tumor survivors. BMC Cancer 2020, 20: 779. doi: 10.1186/s12885-020-07301-6.

4. Palacka P. Imunoterapia pokročilých urotelových karcinómov. Immuno-Oncotherapy 2020; 3: 5-8.

5. Hulova S, Aziri R, Vulev I, Palacka P, Kolnikova G, Rejlekova K, Chovanec M, Mardiak J, Pindak D, Mego M. Succesful emergency endovascular aortic repair for intratumoral hemorrhage in extensive retroperitoneal mass of testicular origin. BMC Surgery 2020; 20: 272. DOI: https://doi.org/10.1186/s12893-020-00933-2.

6. Furka S, Palacka P, Furka D, Janek M. Q-vent, a new low-cost device for emergency lung venti-lation made by 3D printing of advanced nanomaterials. In: Translational research in oncology and the chances for interdisciplinary cooperation. Palacka P, Janek M (Eds.). OncoReSearch, 2020: 23-29. ISBN 978-80-973702-0-6.

7. Furka D, Furka S, Palacka P, Janek M. ZnO nanoparticles in modern oncology. In: Translational research in oncology and the chances for interdisciplinary cooperation. Palacka P, Janek M (Eds.). OncoReSearch, 2020: 12-22. ISBN 978-80-973702-0-6.

8. Slopovsky J, Palacka P. Predictive biomarkers of urothelial carcinoma and the possibilities of interdisciplinary cooperation. In: Translational research in oncology and the chances for interdisciplinary cooperation. Palacka P, Janek M (Eds.). OncoReSearch, 2020: 8-11. ISBN 978-80-973702-0-6.

9. Palacka P. Komentár k štúdii PROSPER – randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie fázy III s enzalutamidom u mužov s nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty v kontexte konečných dát o celkovom prežívaní prezentovaných na ASCO 2020. Farmakoterapia 2020; 10: 50.

10. Palacka P. Pomôže vláda zlepšiť zdravie populácie? In: Schmögnerová B, Ftáčnik M. Program vlády 2020 – 2024: Pohľad zľava. Bratislava: FES 2020; 14-17

11. Slopovsky J, Salek T, Pazderova N, Zomborska E, Makovnik M, Palacka P, Horniczka K, Stankovic I, Porsok S. The first cancer patient with COVID-19 in Slovakia. Klinická onkologie 2020; 33(5): 386-389

12. Slopovský J, Palacka P, Pazderová N, Špánik B, Zomborská E, Šálek T, Pörsök Š. Online nástroje na hodnotenie rizika v onkológii. Onkológia (Bratisl.) 2020;15(4): 290-294.

E. Vedecké monografie

1. Palacka P, Janek M. Translational research in oncology and the chances for interdisciplinary cooperation. Rovinka: OncoReSearch, 2020; 73 pp. ISBN 978-80-973702-0-6. Dostupné online na: https://www.onkol.sk/Translational_Research_UC.pdf

F. Rozhovory

1. Palacka P. Pomôže vláda zlepšiť zdravie populácie? Pravda. Dostupné online na: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/551947-pomoze-vlada-zlepsit-zdravie-populacie/

2. Palacka P. Politike rozumie každý, s onkológiou je to zložitejšie. Zdravotnícke noviny 2020; Ročník: XXV/LXIX, č. 360: 4-5. Dostupné aj online: https://mediweb.hnonline.sk/rozhovory/2217297-futbalu-a-politike-rozumie-kazdy-s-onkologiou-je-to-zlozitejsie

2019

A. Prednášky

1. Palacka P. Biologicky podobný pegfilgrastim v manažmente onkologického pacienta. XXIII. Košické chemoterapeutické dni. 28.-30.11.2019, Košice

2. Palacka P. Novinky v systémovej liečbe karcinómu močového mechúra. Novinky v genitourinárnych malignitách. 15.-16.11.2019, Zvolen

3. Palacka P. Možnosti hormonálnej liečby kastračne rezistentného karcinómu prostaty vrátane interaktívneho modelového prípadu. AAPC Akadémia. 11.11.2019, Bratislava

4. Palacka P. Aktuálne možnosti liečby pokročilých renálnych karcinómov v prvej a druhej línii s ohľadom na podmienky v SR. Nové možnosti liečby v onkológii. 07.11.2019, Bratislava

5. Palacka P, Slopovský J. Špecifiká liečby VTE u onkologických pacientov. Multidisciplinárny prístup k antitrombotickej liečbe. 10.10.2019, Bratislava

6. Palacka P, Slopovský J. Imunoterapia svalovinu-infiltrujúcich urotelových karcinómov. Bratislavské onkologické dni. 19.09.-20.09.2019, Bratislava

7. Palacka P. Systémová liečba pokročilých urotelových karcinómov v roku 2019. XIII. Banskobystrické onkologické dni. 21.-22.06.2019, Banská Bystrica

8. Palacka P. Vieme zefektívniť súčasné možnosti onkologickej liečby? XIII. Banskobystrické onkologické dni. 21.-22.06.2019, Banská Bystrica

9. Palacka P, Slopovský J. Prevencia venózneho tromboembolizmu (VTE) u onkologických pacientov. Angio Lednice 2019. 12.-14.06.2019, Lednice

10. Palacka P, Syčová-Milá Z, Obertová J, Rejleková K, Chovanec M, Slopovský J, Mego M. Predikcia prežívania pacientov s metastatickými urotelovými karcinómami pomocou systémového imunologického zápalového indexu. XLIII. Brněnské onkologické dny. 10.-12.04.2019, Brno.

B. Postery

1. Palacka P, Slopovský J, Gallik D. Imunoterapia v liečbe uroteliálneho karcinómu. XV. Dni mladých onkológov. 03.-05.10.2019, Tále

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Chovanec M, Vasilkova L, Petrikova L, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Hapakova N, De Angelis V, Kalavska K, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M. Long-term sexual impairment in relationship with metabolic health in testicular germ-cell tumor survivors. J Clin Oncol 2019; 37 (suppl): abstr e16060

2. Chovanec M, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Obertova J, Palacka P, Hapakova N, De Angelis V, Kalavska K, Svetlovska D, Pindak D, Mardiak J, Mego M. Improved outcomes in testicular germ cell tumor patients treated at the referral center in Slovakia in the last decade. J Clin Oncol 2019; 37 (suppl): abstr e16059

3. Mego M, Hapakova N, Sestakova Z, Holickova A, Miskovska V, Chovanec M, Rejlekova K, Svetlovska D, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, De Angelis V, Sycova Z, Mardiak J, Chovanec M. High DNA damage levels to predict hematologic toxicity in testicular germ cell tumor (TGCT) patients treated with first-line chemotherapy. J Clin Oncol; 2019; 37 (suppl): abstr e16055

4. Mego M, Svetlovska D, Chovanec M, Rejlekova K, Obertova J, Palacka P, Sycova-Mila Z, De Giorgi U, Mardiak J. Phase II study of avelumab in multiple relapsed/refractory testicular germ cell cancer. J Clin Oncol 2019; 37 (suppl): abstr e16045

5. Palacka P, Sestakova Z, Holickova A, Kalavska K, Rejlekova K, Kollárik B, Chovanec M, Obertova J, Sycova-Mila Z, De Angelis V, Slopovsky J, Svetlovska D, Mego M, Chovanec M. Endogenous DNA damage levels in peripheral blood mononuclear cells in patients with muscle-infiltrating urothelial bladder carcinoma. J Clin Oncol 2019; 37 (suppl): abstr e16020

6. Palacka P, Syčová-Milá Z, Obertová J, Rejleková K, Chovanec M, Slopovský J, Mego M. Predikcia prežívania pacientov s metastatickými urotelovými karcinómami pomocou systémového imunologického zápalového indexu. Klinická onkologie 2019; 32 (Suppl. 1): S107.

D. Publikácie

1. Mego M, Svetlovska D, Chovanec M, Rečkova M, Rejlekova K, Obertova J, Palacka P, Sycova-Mila Z, De Giorgi U, Mardiak J Phase II study of avelumab in multiple relapsed/refractory germ cell cancer. Invest New Drugs. 2019 Aug;37(4):748-754. doi: 10.1007/s10637-019-00805-4.

2. Hapakova N, Sestakova Z, Holickova A, Hurbanova L, Miskovska V, Chovanec M, Rejlekova K, Svetlovska D, Kalavska K, Obertova J, Palacka P, Sycova-Mila Z, Mardiak J, Chovanec M, Mego M. High endogenous DNA damage levels predict hematological toxicity in testicular germ cell tumor patients treated with first-line chemotherapy. Clin Genitourin Cancer 2019;17(5):1020-1025.

3. Palacka P, Slopovský J. Enzalutamid v liečbe karcinómu prostaty. Farmakoterapia 2019; 9(2): 122-127.

4. Slopovský J, Palacka P. Zriedkavé zhubné nádory prostaty. Onkológia (Bratisl.) 2019; 14(4): 249-252.

5. Palacka P, Slopovský J. Nemetastatický kastračne-rezistentný karcinóm prostaty. Onkológia (Bratisl.) 2019; 14(3): 186-189.

2018

A. Prednášky

1. Palacka P. Imunoterapia v uroteliálnom karcinóme. Imunoterapia v súvislostiach. 30.01.2018, Bratislava.

2. Palacka P. Vybrané novinky v zdravotníckej legislatíve. Dialógy v onkourológii. 01.03.2018, Trnava.

3. Palacka P. Straka R, Palacka P, Straková D. Právne a ekonomické okienko I. Medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA SOS SLS. 26.-27.04.2018, Bratislava.

4. Palacka P, Straka R, Straková D. Právne a ekonomické okienko II. Medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA SOS SLS. 26.-27.04.2018, Bratislava.

5. Palacka P. CINV a chemoterapia na báze antracyklín-cyklofosfamid (AC). 23. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA SOS SLS. 26.-27.04.2018, Bratislava.

6. Palacka P. Novinky v imunoterapii pokročilých uroteliálnych nádorov. Dni mladých onkológov. XIV. ročník. 20.-22.09.2018, Liptovský Ján.

7. Palacka P. Management of non-clear cell RCC. Future Leaders Meeting. 25.09.2018, Frankfurt (Germany).

8. Palacka P. Systémová liečba metastatických urotelových nádorov. Novinky v genitourinárnych malignitách. 12.-13.10.2018, Banská Bystrica.

9. Palacka P. Diagnóza mCRPC: Ako ďalej postupovať? Kooperácia v liečbe karcinómu prostaty II. 20.11.2018, Bratislava.

10. Palacka P. Karcinóm prostaty - zmena liečebných prístupov. XXII. Košické chemoterapeutické dni. 29.-30.11.2018, Košice.

11. Palacka P. Prevencia febrilnej neutropénie. Odborný seminár. 17.12.2018, Bratislava.

12. Palacka P. Možnosti prvolíniovej liečby metastatického karcinómu obličky v kontexte údajov z reálnej klinickej praxe. Aktuálne prístupy k liečbe pokročilých štádií vybraných nádorových ochorení. 18.12.2018, Komárno.

B. Postery

1. Mego M, Sestakova Z, Kalavska K, Hurbanova L, Jurkovicova D, Gursky J, Chovanec M, Svetlovska D, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Mardiak J, Chovanec M. The prognostic value of DNA damage level in peripheral blood lymphocytes in germ cell cancer patients. ESMO 2018, Munich (Germany).

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Palacka P, Sestakova Z, Kalavska K, Rejlekova K, Gasparova K, Sycova-Mila Z, Chovanec M, Obertova J, Svetlovska D, Mego M, Chovanec M. Endogenous DNA damage in peripheral blood lymphocytes (PBLs) in patients with metastatic urothelial carcinoma (MUC). ASCO 2018. J Clin Oncol 2018; 36(15_suppl.):e16511.

2. Chovanec M, Vasilkova L, Petrikova L, Rejlekova K, Obertova J, Sycova-Mila Z, Palacka P, Kalavska K, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M. Quality of life issues in long-term testicular germ cell tumor survivors. ASCO 2018. J Clin Oncol 2018; 36(15_suppl.):e22107.

3. Mego M, Chovanec M, Miskovska V, Gasparova K, Obertova J, Palacka P, Svetlovska D, Sycova-Mila Z, Mardiak J. Phase II study of gemcitabine, carboplatin and veliparib in refractory TGCTs. ASCO 2018. J Clin Oncol 2018;36(15_suppl.):e.

4. Chovanec M, Vasilkova L, Petrikova L, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Kalavska K, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M. Cognitive declines in relationship with severe hypogonadism in long-term testicular germ cell tumor survivors: a prospective survivorship study. ASCO 2018. J Clin Oncol 2018; 36(15_suppl.): e22104.

5. Mego M, Sestakova Z, Kalavska K, Hurbanova L, Jurkovicova D, Gursky J, Chovanec M, Svetlovska D, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Mardiak J, Chovanec M. The prognostic value of DNA damage level in peripheral blood lymphocytes in germ cell cancer patients. Ann Oncol 2018;29(suppl_8): viii303-viii331.

6. Chovanec M, Vasilkova L, Setteyova L, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Kalavska K, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M. Long-term sexual functioning in germ-cell tumor survivors. J Clin Oncol 2018; 36 (suppl 6S): abstr 549

D. Publikácie

1. Chovanec M, Vasilkova L, Setteyova L, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Kalavska K, Svetlovska D, Cingelova S, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M. Long-term cognitive functioning in testicular germ-cell tumor survivors. 2018;23(5):617-623.

2. Palacka P. Nivolumab v liečbe karcinómu obličky. Onkol (Bratisl.) 2018;13(1):16-18.

3. Palacka P. Glukokortikoidy v liečbe metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty. Onkol (Bratisl.) 2018;13(4):272-275.

4. Palacka P. Imunoterapia pokročilých urotelových karcinómov po kongrese ESMO 2018. Acta Chemotherapeutica 2018;27(1-2):208-212.

5. Palacka P. Imunoterapia pokročilých urotelových karcinómov po kongrese ESMO 2018. Acta Chemotherapeutica 2018; 27: 208-212

E. Monografie (kapitoly)

1. Palacka P. Mitochondrial oncology. In: Recent advances in mitochodnrial medicine and coenzyme Q10. Gvozdjakova A, Cornellisen G, Singh RB (eds.). USA: NOVA Sciences, 2018, 418 pp. ISBN 978-1-53613-150-5

2. Štvrtinová V, Dostálová K, Palacka P. Venózny tromboembolizmus – definícia, princípy a metódy prevencie. In: Venózny tromboembolizmus: prevencia, diagnostika a liečba, Štvrtinová V (ed.). Bratislava: Herba, 2018, s. 388. ISBN9788089607600

3. Dostálová K, Palacka P, Štvrtinová V. Niektoré aspekty venózneho tromboembolizmu u seniorov a jeho prevencie. In: Venózny tromboembolizmus: prevencia, diagnostika a liečba, Štvrtinová V (ed.). Bratislava: Herba, 2018, s. 388. ISBN9788089607600

4. Palacka P, Prevencia venózneho tromboembolizmu v onkológii. In: Venózny tromboembolizmus: prevencia, diagnostika a liečba, Štvrtinová V (ed.). Bratislava: Herba, 2018, s. 388. ISBN9788089607600

5. Dostálová K, Palacka P, Štvrtinová V. Šport a venózny tromboembolizmus. In: Venózny tromboembolizmus: prevencia, diagnostika a liečba, Štvrtinová V (ed.). Bratislava: Herba, 2018, s. 388. ISBN9788089607600

2017

A. Prednášky

1. Palacka P. Trombóza u onkologických pacientov - pohľad onkológa. 42. Angiologické dny 2017. 23.-25.02.2017, Praha (Česká republika).

2. Palacka P. Tretia línia liečby metastatického karcinómu prsníka. 22. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA SOS SLS. 18.-19.05.2017, Bratislava.

3. Palacka P. Nekolorektálne malignity GITu. Best of ASCO. 23.06.2017, Bratislava.

4. Palacka P. mCRPC v kontexte PSA progresie. Kooperácia v liečbe karcinómu prostaty. 19.09.2017, Skalica.

5. Palacka P. Liečba zhubných nádorov obličky. Dni mladých onkológov. 21.-23.09.2017, Vysoké Tatry - Horný Smokovec.

6. Palacka P. Vybrané právne problémy lekárov. XXXVIII. Výročná konferencia SSVPL. 12.-14.10.2017, Vysoké Tatry - Horný Smokovec.

7. Palacka P. Imunoterapia v karcinóme močového mechúra. Súčasné trendy v liečbe karcinómu močového mechúra a NSCLC. 24.10.2017, Bratislava.

8. Palacka P. ARTA v liečbe mCRPC. Kooperácia v liečbe karcinómu prostaty. 22.11.2017, Banská Bystrica.

9. Palacka P. Biosimilárny trastuzumab z pohľadu lekára. XXVI. kongres nemocničného lekárenstva. 23.-24.11.2017, Bratislava.

10. Palacka P. Niektoré vybrané právne problémy onkológov. XXI. Košické chemoterapeutické dni. 30.11.-02.12.2017, Košice.

B. Postery

1. Svetlovska D, Miskovska V, Cholujova D, Gronesova P, Cingelova S, Chovanec M, Sycova-Mila Z, Obertova J, Palacka P, Kalavska K, Usakova V, Luha J, Ondrus D, Spanik S, Mardiak J, Mego M. Circulating cytokines as biomarkers of BEP toxicity in TGCTs patients. AACR Annual Meeting 2017, Washington, D.C. (USA).

2. Palacka P. Neočakávaná komplikácia cytostatickej liečby v kombinácii s bevacizumabom u pacientky s epitelovým karcinómom tuby uteriny. Aktuálny manažment karcinómu prsníka a iných gynekologických malignít. 24.-25. marec 2017, Bratislava.

3. Palacka P, Mego M, Mikulová T, Chovanec M, Kaľavská K, Světlovska D, Obertová J, Rejleková K., Syčová-Milá Z, Kajo K, Mardiak J. Index systémového imunitného zápalu je prediktorom prežívania u pacientov s metastatickými urotelovými karcinómami (MUC). Bratislavské onkologické dni, LIV. ročník, Bratislava, 28.-29.09.2017.

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Palacka P, Mego M, Mikulova T, Chovanec M, Rejlekova K, Kalavska K, Obertova J, Svetlovska D, Sycova-Mila Z, Kajo K, Mardiak J. Systemic immune-inflammation index predicts survival in Caucasian patients with metastatic urothelial carcinoma. ASCO 2017. J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr e16015).

2. Chovanec M, Vasilkova L, Setteyova L, Rejlekova K, Obertova J, Sycova-Mila Z, Palacka P, Kalavska K, Svetlovska D, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M. Quality of life and cognitive functioning impairment associated with cisplatin-based chemotherapy in testicular cancer survivors. J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr e21607).

3. Palacka P, Mego M, Mikulová T, Chovanec M, Kaľavská K, Světlovska D, Obertová J, Rejleková K., Syčová-Milá Z, Kajo K, Mardiak J. Index systémového imunitného zápalu je prediktorom prežívania u pacientov s metastatickými urotelovými karcinómami (MUC). Onkol (Bratisl.) 2017 12(S3): 68-69.

4. Palacka P. Vybrané právne problémy lekárov. XXXVIII. Výročná konferencia SSVPL. 12.-14.10.2017, Vysoké Tatry - Horný Smokovec. Zborník abstraktov: s. 37.

D. Publikácie

1. Svetlovska D,Miskovska V, Cholujova D, Gronesova P, Cingelova S, Chovanec M, Sycova-Mila Z, Obertova J, Palacka P, Rajec J, Kalavska K, Usakova V, Luha J, Ondrus D, Spanik S, Mardiak J, Mego M. Plasma cytokines correlated with disease characteristic, progression free survival and overall survival in testicular germ cell tumour patients. Clin Genitourin Cancer 2017; 2017; 15(3): 411-416.

2. Palacka P. Systémová liečba metastatických urotelových karcinómov vo svetle imunoterapie. Onkol (Bratisl.) 2017; 12(3): 207-209.

3. Palacka P. Postavenie alfaradínu v sekvencii liečby metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty (mCRPC). Farmakoterapie 2017; 7(1): 65-69.

4. Palacka P, Hirmerová J. Dva pohľady na venózny tromboembolizmus v onkológii. Vnitř Lék 2017; 63(6): 431-440.

E. Monografie

1. Palacka P. Mitochondriálna onkológia. In: Mitochondriálna medicína a koenzým Q10. Gvozdjáková A (ed.). Bratislava: Herba, 2017, s. 143 -156. ISBN 978-80-89631-60-5.

2016

A. Prednášky

1. Palacka P. Sekvenčná liečba mRCC v klinickej praxi. Onkospektrum. 6.5.-7.5.2016 Hotel Residence, Donovaly.

2. Palacka P. Cielená liečba mRCC. Nové prístupy v liečbe mCRPC a cielená liečba mRCC. 28.6.2016 Hotel Brix, Bratislava.

3. Palacka P. Súčasné možnosti liečby pokročilého a metastatického svetlobunkového karcinómu obličky. Dni mladých onkológov. 08.-10.09.2016 Hotel Partizán, Tále.

4. Palacka P. Antikoagulačná liečba hlbokej venóznej trombózy u onkologického pacienta. IX. angiologický deň NÚSCH. 25.11.2016, NÚSCH, Bratislava. http://www.angionusch.sk/wp-content/uploads/2016/12/2016-IX-prezentacia-palacka-hvt.pdf

B. Postery

1. Svetlovska D,Miskovska V, Cholujova D, Gronesova P, Cingelova S, Chovanec M, Sycova-Mila Z, Obertova J, Palacka P, Rajec J, Kalavska K, Usakova V, Luha J, Ondrus D, Spanik S, Mardiak J, Mego M. Plasma cytokines correlated with disease characteristic, progression free survival and overall survival in testicular germ cell tumour patients. ESMO 2016 Congress. 07-11 October, Copenhagen, Denmark.

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Palacka P, Luha J, Mego M, Stvrtinova V, Sycova-Mila Z, Obertova J, Svetlovska D, Rejlekova K, Chovanec M, Mardiak J. Venous thromboembolism in metastatic urothelial carcinoma. J Clin Oncol 34, 2016 (suppl; abstr e16029). http://meetinglibrary.asco.org/content/166422-176

2. Mego M, Kalavska K, Cierna Z, Chovanec M, Takacova M, Svetlovska D, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Sycova-Mila Z, Machalekova K, Kajo K, Spanik S, Babal P, Pastorekova S, Mardiak J. Prognostic value of serum carbonic anhydrase IX (CA IX) in testicular germ cell tumor patients. J Clin Oncol 34, 2016 (suppl; abstr e16060). http://meetinglibrary.asco.org/content/163984-176

3. Svetlovska D,Miskovska V, Cholujova D, Gronesova P, Cingelova S, Chovanec M, Sycova-Mila Z, Obertova J, Palacka P, Rajec J, Kalavska K, Usakova V, Luha J, Ondrus D, Spanik S, Mardiak J, Mego M. Plasma cytokines correlated with disease characteristic, progression free survival and overall survival in testicular germ cell tumour patients. Ann Oncol 2016;27(6): doi: 10.1093/annonc/mdw392.42. http://annonc.oxfordjournals.org/content/27/suppl_6/1561P.full

D. Publikácie

1. Mego M, Svetlovska D, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Rajec J, Sycova-Mila Z, Chovanec M, Rejlekova K, Zuzak P, Ondrus D, Spanik S, Reckova M, Mardiak J. Phase II study of everolimus in refractory testicular germ cell tumors. Urol Oncol 2016;34(3):122.e17-22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26612480

2. Kalavska K, Chovanec M, Zatovicova M, Takacova M, Gronesova P, Svetlovska D, Baratova M, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Rajec J, Sycova-Mila Z, Cierna Z, Kajo K, Spanik S, Babal P, Mardiak J, Pastorekova S, Mego M. Prognostic value of serum carbonic anhydrase IX (CA IX) in testicular germ cell tumor patients. Oncol Lett 2016;12(4):2590-2598. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27698832

3. Sestakova Z, Kalavska K, Hurbanova L, Jurkovicova D, Gursky J, Chovanec M, Svetlovska D, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Cingelova S, Spanik S, Mardiak J, Chovanec M, Mego M. The prognostic value of DNA damage level in peripheral blood lymphocytes of chemotherapy-naïve patients with germ cell cancer. Oncotarget 2016 15;7(46):75996-76005. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27732956

4. Palacka P. Znalci pre odvetvie klinická onkológia. Onkológia (Bratisl.) 2016;11(4):242-243. http://www.solen.sk/pdf/74fd5547f1c2f520bfeda6ebbed91ce1.pdf

5. Palacka P. Systémová liečba recidívy alebo progresie high-grade gliómov. Onkológia (Bratisl.) 2016;11(5):276-279. http://www.solen.sk/pdf/448f66a66bbcf07efff209e62e745a4b.pdf

E. Monografie

1. Palacka P. a kol. Vybrané právne problémy lekárov. Otázky a odpovede. Rovinka: OncoReSearch, 2016, 152 s. ISBN 978-80-972396-4-0

2015

A. Prednášky

1. Palacka P, Luha J, Dostálová K, Štvrtinová V, Mardiak J. Venous thromboembolism worsens overall survival in advanced urothelial cancer patients - a prospective study. XXXX Angiological Days 2015 (February 19 – 21), Prague, Czech Republic.

2. Dostálová K, Maheľová L, Moricová Š, Palacka P, Luha J, Kukučková L. Venous thromboembolism in seniors - in the context of polymorbidity. XXXX Angiological Days 2015 (February 19 – 21), Prague, Czech Republic.

3. Palacka P. Význam odmietnutia liečby v onkológii pre pacienta a lekára. Istory zákona vs neistoty života. Onkologický pacient: multidisciplinárne výzvy z pohľadu práva, bioetiky a medicíny. 10. - 11. apríl 2015. Košice.

4. Palacka P, Mego M, Syčová-Milá Z, Obertová J, Chovanec M, Rejleková K, Světlovská D, Mardiak J. Pätnásť rokov skúseností s liečbou karcinómu močového mechúra. Bratislavské onkologické dni LII ročník. 8.-9. október 2016. Hotel Holiday Inn, Bratislava.

5. Palacka P. Možnosti liečby HER2+/HR+ karcinómu prsníka. Onkospektrum. 16.-18. október 2016. Hotel Sheraton, Bratislava.

B. Postery

1. Palacka P, Duchon R, Kucharska J, Luha J, Pindak D, Svetlovska D, Gvozdjakova A. Antioxidant status in human gastric cancer - preliminary results. Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít. XII. ročník. 20.-21.11.2015 Hotel Carlton, Bratislava.

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Palacka P, Luha J, Dostálová K, Štvrtinová V, Mardiak J. Venous thromboembolism worsens overall survival in advanced urothelial cancer patients - a prospective study. Book of abstracts:24.

2. Dostálová K, Maheľová L, Moricová Š, Palacka P, Luha J, Kukučková L. Venous thromboembolism in seniors - in the context of polymorbidity. Book of abstracts: 8.

3. Mego M, Svetlovska D, Miskovska V, Obertova J, Zuzak P, Palacka P, Rajec J, Sycova-Mila Z, Chovanec M, Reckova M, Rejlekova K, Ondrus D, Spanik S, Mardiak J. Phase II study of Everolimus (E) in refractory testicular germ cell tumors (TGCTs). J Clin Oncol 2015;

4. Palacka P, Kucharska J, Mego M, Luha J, Sumbalova Z, Svetlovska D, Rejlekova K, Mardiak J, Gvozdjakova A. Novel prognostic factors in metastatic urothelial carcinoma (MUC). J Clin Oncol 2015;

5. Svetlovska D, Miskovska V, Cholujova D, Luha J, Palacka P, Usakova V, Obertova J, Sycova-Mila Z, Chovanec M, Rajec J, Vertakova-Krakovska B, Gronesova P, Bujdak P, Ondrus D, Spanik S, Mardiak J, Mego M. Prognostic value of plasma cytokines in metastatic testicular germ cell tumors (TGCTs). J Clin Oncol 2015;

6. Palacka P, Luha J, Dostalova K, Stvrtinova V, Mardiak J. Impact of venous thromboembolism in overall survival (OS) in metastatic urothelial carcinoma (MUC) patients treated with first-line chemotherapy. Intern Angiol 2015,

7. Palacka P, Dostalova K, Kukuckova L, Moricova S, Luha J. Prevention of venous thromboembolism in seniors - a matter of polymorbidity. Intern Angiol 2015,

8. Palacka P, Dostalova K, Kukuckova L, Moricova S, Mahelova L, Luha J. Critical limb ischaemia in immobile patients. Intern Angiol 2015,

D. Publikácie

1. Palacka P, Herudová S. Metastatický karcinóm prostaty - nové liečebné prístupy. Onkol 2015; 10(2): 101-104.

2. Palacka P. Význam odmietnutia liečby v onkológii pre pacienta a lekára. In: Humeník I, Szaniszló I-M V, Zoláková Z (eds.) Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Istoty zákona vs. neistoty života. Onkologický pacient: multidisciplinárne výzvy z pohľadu práva, bioetiky a medicíny. Košice, 10.-11. apríl 2015. Bratislava: Wolters Kluwer 2015, 55-68.

3. Palacka P, Baranová V. Venózny a systémový tromboembolizmus u onkologického pacienta - ovplyvňuje ju aj onkologická liečba? Kardiol. Prax 2015; 13(2): 70-73.

2014

A. Prednášky

1. Kucharská J, Gvozdjáková A, Palacka P, Maťašeje A, Kuračka Ľ, Kalnovičová T. Význam monitorovania hladín γ- a α-tokoferolu v plazme diabetikov a pacientov s neurologickými chorobami. 90. Fyziologické dni, Bratislava, 4.-6. Február 2014.

2. Valuch J, Kucharská J, Mišianik J, Palacka P, Gvozdjáková A. Hladovka ako podporná terapia alebo hazard so zdravím? Kazuistika. 90. Fyziologické dni, Bratislava, 4.-6. Február 2014.

3. Palacka P, Kucharská J, Mego M, Maťašeje A, Gvozdjáková A. Antioxidant status in patients with urothelial cancers (UC) treated with gemcitabine and cisplatin (GC). Súťaž mladých onkológov. 6.-7.marec 2014. Bratislava.

4. Palacka P. Liečebné možnosti metastatického karcinómu obličky po zlyhaní prvej línie liečby. Cielená liečba onkologických ochorení. 26. máj 2014, Komárno.

5. Palacka P. Efficacy of current tretament options in mRCC. GSK Central Europe Initiative. July, 2, 2014.

6. Kucharská J, Palacka P, Gvozdjáková A. Znížené hladiny tokoferolov u obéznych ľudí a diabetikov - možný rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení? XIX. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti 9.-11. október 2014, Bratislava.

B. Postery

1. Dostálová K, Eckhardt T, Palacka P, Moricová Š, Maheľová L, Elalamy I. Armand Trousseau - Eponynum lived firsthand. JIFA 2014, January 31 - February 2, Paris (France).

2. Dostálová K, Novák J, Moricová Š, Palacka P, Štvrtinová V, Galatová J. Christian Doppler and his important discovery for vascular medicine. XXVI World Congress of the International Union of Angiology. August, 10-14, 2014. Sydney (Australia).

3. Dostálová K, Maheľová L, Moricová Š, Palacka P, Kukučková L, Luha J. Critical limb ischaemia in immobile patients. XXVI World Congress of the International Union of Angiology. August, 10-14, 2014. Sydney (Australia).

4. Dostálová K, Bernátová S, Palacka P, Moricová Š, Horváthová E, Hegedušová Z, Wimmerová S, Gerová Z. Cardiovascular risk factors and physical activity in secondary school children. XXVI World Congress of the International Union of Angiology. August, 10-14, 2014. Sydney (Australia).

5. Palacka P, Dostalova K, Stvrtinova V, Gvozdjakova A.VTE events in patients with advanced/metastatic bladder cancer treated with cisplatin and gemcitabine. XXVI World Congress of the International Union of Angiology. August, 10-14, 2014. Sydney (Australia).

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Dostálová K, Eckhardt T, Palacka P, Moricová Š, Maheľová L, Elalamy I. Armand Trousseau - Eponynum lived firsthand. Angéiologie 2014;65-66(4-1):82-3.

2. Kucharská J, Gvozdjáková A, Palacka P, Maťašeje A, Kuračka Ľ, Kalnovičová T. Význam monitorovania hladín γ- a α-tokoferolu v plazme diabetikov a pacientov s neurologickými chorobami. 90. Fyziologické dni 2014. Abstract book: 127.

3. Valuch J, Kucharská J, Mišianik J, Palacka P, Gvozdjáková A. Hladovka ako podporná terapia alebo hazard so zdravím? Kazuistika. 90. Fyziologické dni 2014. Abstract book: 202.

4. Palacka P, Kucharská J, Mego M, Maťašeje A, Gvozdjáková A. Antioxidant status in patients with urothelial cancers (UC) treated with gemcitabine and cisplatin (GC). Súťaž mladých onkológov 2014. Zborník abstraktov: 17.

5. Palacka P, Dostalova K, Stvrtinova V, Gvozdjakova A. VTE events in patients with advanced/metastatic bladder cancer treated with cisplatin and gemcitabine. Intern Angiol 2014;33(4):85.

6. Kucharská J, Palacka P, Gvozdjáková A. Znížené hladiny tokoferolov u obéznych ľudí a diabetikov - možný rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení? Cardiol Let 2014;23(Suppl.1):25S

D. Publikácie

1. Gvozdjáková A, Mikulecký M, Crane FL, Kucharská J, Cornelissen G, Kumar A, Palacka P, Singh RB. Mitochondrial cardiomyopathy and coenzyme Q10. World Heart Journal 2014;6(1):29-46.

2. Palacka P. Najčastejšie naliehavé stavy v onkológii. Interná medicína 2014;14(2):56-9.

3. Chovanec M, Mego M, Syčová-Milá Z, Obertová J, Rajec J, Palacka P, Mardiak J. Adenokarcinóm rete testis – zriedkavý prípad testikulárnej malignity. Klinická onkologie 2014;27(2):136-7. http://www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/184/4428.pdf

4. Martinický D, Lengyel T, Slezák I, Palacka P. Symptomatické bilaterálne cystické nádory ovárií u premenopauzovej pacientky liečenej tamoxifénom pre karcinóm prsníka. Lek Obzor 2014;63(4):156-9.

5. Gvozdjáková A, Kucharská J, Sumbalová Z, Palacka P, Mišianik J, Valuch J. Úplné hladovanie ako liečebná metóda alebo hazard so zdravím? Interná medicína 2014;14(7-8):319-23.

6. Palacka P, Mego M, Obertová J, Chovanec M, Syčová-Milá Z, Mardiak J. First Slovak experience with second-line vinflunine in advanced urothelial carcinomas. Klinická onkologie 2014;27(6):429-33. http://www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/189/4582.pdf

E. Monografie

1. Rečková M, Ballová V, Drgoňa Ľ, Križanová K, Masárová L, Mardiak J, Mego M, Palacka P, Rajec J. Vybrané kapitoly z klinickej onkológie. Kníhtlač Gerthofer: Zohor, 2014. 160 s. ISBN 978-80-969863-6-1.

2013

A. Prednášky

1. Palacka P, Štvrtinová V, Mego M, Obertová J, Syčová-Milá Z, Dostálová K, Mardiak J. VTE events in patients with advanced or metastatic bladder cancers treated with gemcitabine and cisplatin. XXXVIII Angiological Days 2013 (February 28 – March 2), Prague, Czech Republic.

2. Palacka P. 2. línia liečby pokročilého karcinómu močového mechúra. Medifórum v onkológii. Zvolen (hotel Tenis), 23.3.2013.

3. Dostálová K, Eckhardt T, Palacka P, Moricová Š, Maheľová L, Elalamy I. Armand Trousseau and cancer. XXI. slovenský angiologický kongres, 19. – 22. jún 2013, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry.

4. Palacka P. Naše skúsenosti a stratégia liečby TCCU pacientov. Workshop - súčasná stratégia liečby karcinómu močového mechúra. 17.10.2013. Marrols Boutique Hotel, Bratislava.

5. Palacka P, Rajec J. Trombóza a malígne nádory. 143. Internistický deň. Bratislava, 7.11.2013.

B. Postery

1. Palacka P, Kucharská J, Mego M, Obertová J, Rajec J, Syčová-Milá Z, Světlovská D, Maťašeje A, Gvozdjáková A. The role of oxidative stress in patients with metastatic urothelial cancers treated with gemcitabine and cisplatin. 24th International Congress on Anticancer Treatment (ICACT), February 5-7, 2012, Paris, France.

2. Palacka P, et al. Antioxidant stimulation as the adaptation mechanism in patients with metastatic urothelial cancers (MUC) treated with gemcitabine and cisplatin (GC). Genitourinary Cancers Symposium, February 14-16, 2013, Orlando, Florida (USA).

3. Svetlovska D, Mego M, Cholujova D, Gronesova P, Palacka P, Usakova V, Miskovska V, Vertakova-Krakovska B, Luha J, Mardiak J. Correlation between serum cytokine/angiogenic factors (CAFs) and tumor markers in testicular germ cell tumor patients. AACR, Washington, USA; 04/2014.

4. Mego M, Gronesova P, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Rajec J, Sycova-Mila Z, Vertakova-Krakovska B, Chovanec M, Janega P, Svetlovska D, Usakova V, Bujdak P, Spanik S, Ondrus D, Mardiak J. Expression profiling of peripheral blood enriched for circulating tumor cells in testicular germ cell tumors. ASCO Annual Meeting 2013, Chicago, 31.5.-4.6.2013, USA.

5. Obertova J, Mego M, Sycova-Mila Z, Palacka P, Rajec J, Chovanec M, Mardiak J. Treatment-induced hyperlipidemia and pneumonitis could be meaningful clinical biomarkers during treatment with mTOR inhibitors (everolimus, temsirolimus) in metastatic renal cell cancer. European Cancer Congress 2013, Amsterdam, 27.9.-1.10.2013, NL.

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Palacka P, Kucharská J, Mego M, Obertová J, Rajec J, Syčová-Milá Z, Světlovská D, Maťašeje A, Gvozdjáková A. The role of oxidative stress in patients with metastatic urothelial cancers treated with gemcitabine and cisplatin. Abstract Book:228-9.

2. Palacka P, et al. Antioxidant stimulation as the adaptation mechanism in patients with metastatic urothelial cancers (MUC) treated with gemcitabine and cisplatin (GC). J Clin Oncol 2013;31(Suppl.6):281.

3. Palacka P, Štvrtinová V, Mego M, Obertová J, Syčová-Milá Z, Dostálová K, Mardiak J. VTE events in patients with advanced or metastatic bladder cancers treated with gemcitabine and cisplatin. Book of abstracts:25-6.

4. Svetlovska D, Mego M, Cholujova D, Gronesova P, Palacka P, Usakova V, Miskovska V, Vertakova-Krakovska B, Luha J, Mardiak J. Correlation between serum cytokine/angiogenic factors (CAFs) and tumor markers in testicular germ cell tumor patients. Cancer Research 2013;73(8, Suppl.1):4704.

5. Mego M, Gronesova P, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Rajec J, Sycova-Mila Z, Vertakova-Krakovska B, Chovanec M, Janega P, Svetlovska D, Usakova V, Bujdak P, Spanik S, Ondrus D, Mardiak J. Expression profiling of peripheral blood enriched for circulating tumor cells in testicular germ cell tumors. J Clin Oncol 2013;31(15, Suppl.):e4556.

6. Dostálová K, Eckhardt T, Palacka P, Moricová Š, Maheľová L, Elalamy I. Armand Trousseau and cancer. Vask Med 2013;5(S3):53-4.

7. Obertova J, Mego M, Sycova-Mila Z, Palacka P, Rajec J, Chovanec M, Mardiak J. Treatment-induced hyperlipidemia and pneumonitis could be meaningful clinical biomarkers during treatment with mTOR inhibitors (everolimus, temsirolimus) in metastatic renal cell cancer. Eur J Cancer 2013;49(Suppl.2):S668.

8. Gvozdjakova A, Palacka P, Kucharska J. Nové možnosti liečby diabetikov s chronickými komplikáciami. Fragmenty o účinkoch energie viditeľného svetla v zdraví a chorobe. Praha: Evropská asociace pro fototerapii, 2013. ISBN 978-80-87861-01-1: 165-170.

D. Publikácie

1. Palacka P. Tyrozínkinázový inhibítor sunitinib malát. Onkologia (Bratisl) 2013;8(3):192-4.

2. Palacka P, Mego M, Obertová J, Lišková Š, Mardiak J. Vinflunín v liečbe metastatického urotelového karcinómu po progresii na gemcitabíne s cisplatinou - kazuistika. Onkologia (Bratisl) 2013;8(5):329-31.

3. Obertová J, Mego M, Palacka P, Rajec J, Chovanec M, Mardiak J. Je ten istý tyrozín- kinázový inhibítor efektívny aj po vzniku mozgových metastáz? Kazuistika. Klinická onkologie 2013;26(4):286-90. http://www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/179/4278.pdf

4. Dostalova K, Eckhardt T, Palacka P, Moricova S, Mahelova L, Elalamy I. Súvislosť medzi trombózou a nádorovým procesom (príbeh Armanda Trousseaua). Vask med 2013;5(2):97-9.

5. Gvozdjakova A, Kucharska J, Mego M, Svetlovska D, Obertova J, Rajec J, Sycova-Mila Z, Mataseje Z, Mardiak J, Palacka P. Chemoterapia GC stimuluje koenzým Q10 a cholesterol u pacientov s metastatickými urotelovými karcinómami (MUC). Revue medicíny v praxi 2013;11(4):26-7.

6. Palacka P. Opakovaná liečba sunitinibom. Farmakoterapia - klinická prax 2013;1(1):6-7.

E. Kapitoly v monografiách

1. Palacka P, Rajec J. Špecifiká prevencie s terapie venózneho tromboembolizmu v onkológii. In: Žilová trombóza a pľúcna embólia. Remková A, Ed. Samedi, 2013:161-71.

F. Skriptá

1. Mardiak J, Mego M, Palacka P, Chovanec M. Genitourinárne malignity. Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. 138 s. ISBN 978-80-223-3496-9.

2012

A. Prednášky

1. Dostálová K, Štvrtinová V, Moricová Š, Palacka P. Mladí dospelí – veková kategória významne ohrozená venóznym tromboembolizmom. XVI. Slovenský kongres cievnej chirurgie. 29.3.–1.4.2012, Jasná.

2. Palacka P. Diagnostika karcinómu obličky. Diagnostika a manažment pacienta s RCC. E-learning seminár 14.7.2012 – 15.10.2012. www.medseminar.sk

3. Palacka P, Gvozdjáková A, Štvrtinová V, Dostálová K, Mardiak J. Žilový tromboembolizmus u pacientov so svalovinu-infiltrujúcimi karcinómami močového mechúra. XX. Slovenský angiologický kongres, 26.–29.9.2012, Tatranská Lomnica.

B. Postery

1. Mego M, Svetlovska D, Obertova J, Reckova M, Miskovska V, Rajec J, Sycova-Mila Z, Palacka P, Liskova S, Chovanec M, Salek T, Mardiak J. Phase II study of everolimus (E) in refractory germ cell tumors (GCTs). ASCO Annual Meeting 2012, Chicago, 1.-5.6.2012, USA.

2. Palacka P, Dostálová K, Moricová Š, Štvrtinová V, Mardiak J. Venous thromboembolism in patients with bladder cancer treated with cisplatin and gemcitabine. 25th World Congress of the International Union of Angiology, July 1-5, 2012, Prague, Czech Republic.

3. Dostálová K, Štvrtinová V, Moricová Š, Palacka P. Venous thromboembolism in young adults. 25th World Congress of the International Union of Angiology, July 1-5, 2012, Prague, Czech Republic.

4. Reckova M, Mego M, Svetlovska D, Miskovska V, Obertova J, Sycova-Mila Z, Palacka P, Rajec J, Liskova S, Mardiak J. Phase II study of everolimus (E) in refractory germ cell tumors (GCTs). ESMO Congress, Vienna, Austria, 28.9.-2.10.2012.

5. Gvozdjáková A, Kucharská J, Mego M, Obertová J, Chovanec M, Rajec J, Světlovská D, Syčová-Milá Z, Mardiak J, Palacka P. Ratio of total CoQ10/lipids could be used as metabolic parameter in ciplatin and gemcitabine

chemotherapy in patients with urothelial cancers. 7th conference of the International Coenzyme Q10 Association. November 8-11, 2012. Seville, Spain.

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Dostálová K, Štvrtinová V, Moricová Š, Palacka P. Mladí dospelí – veková kategória významne ohrozená venóznym tromboembolizmom. Vask Med 2012;4(Suppl.1):16–17.

2. Palacka P, Dostálová K, Moricová Š, Štvrtinová V, Mardiak J. Venous thromboembolism in patients with bladder cancer treated with cisplatin and gemcitabine. Intern Angiol 2012;31(Suppl.1):141–142.

3. Dostálová K, Štvrtinová V, Moricová Š, Palacka P. Venous thromboembolism in young adults. Intern Angiol 2012;31(Suppl.1):50–51.

4. Palacka P, Gvozdjáková A, Štvrtinová V, Dostálová K, Mardiak J. Žilový tromboembolizmus u pacientov so svalovinu-infiltrujúcimi karcinómami močového mechúra. Vask Med 2012;4(Suppl.3):17–18.

5. Gvozdjáková A, Kucharská J, Mego M, Obertová J, Chovanec M, Rajec J, Světlovská D, Syčová-Milá Z, Mardiak J, Palacka P. Ratio of total CoQ10/lipids could be used as metabolic parameter in ciplatin and gemcitabine chemotherapy in patients with urothelial cancers. 7th conference of the International Coenzyme Q10 Association. Abstract Book: 94–96.

6. Mego M, Svetlovska D, Obertova J, Reckova M, Miskovska V, Rajec J, Sycova-Mila Z, Palacka P, Liskova S, Chovanec M, Salek T, Mardiak J. Phase II study of everolimus (E) in refractory germ cell tumors (GCTs). J Clin Oncol 2012;30(15, Suppl.):320s.

7. Mardiak J, Mego M, Miskovska V, Sycova-Mila Z, Obertova J, Palacka P, Ušákova V, Rajec J, Liskova S, Vertakova-Krakovska B, Chovanec M, Salek T, Reckova M. Comparison of standard versus high dose of paclitaxel with ifosfamide and cisplatin (TIP) in salvage therapy of germ cell tumors (GCTs). J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr e15028)

8. Reckova M, Mego M, Svetlovska D, Miskovska V, Obertova J, Sycova-Mila Z, Palacka P, Rajec J, Liskova S, Mardiak J. Phase II study of everolimus (E) in refractory germ cell tumors (GCTs). Ann Oncol 2012, 23(Suppl.9):293.

D. Publikácie

1. Dostálová K, Moricová Š, Palacka P, Miller V. Šport a venózny tromboembolizmus. Via practica 2012;9(4):157–159.

2. Palacka P. Trastuzumab-emtanzín v liečbe pacientok s HER2-pozitívnym metastatickým karcinómom prsníka. Farmakoterapia 2012; 3(1):84–86.

E. Skriptá

1. Mardiak J, Mego M, Palacka P, Rajec J, Lišková Š, Chovanec M. Karcinóm prsníka. Univerzita Komenského v Bratislava, 2012. 189 s. ISBN 978-80-223-3233-0

2011

A. Prednášky

1. Palacka P. Venózny tromboembolizmus u pacientov s rakovinou (séria prednášok v rámci Medifóra 2011) – Partizánske (9.2.2011), Ružomberok (9.3.2011), Spišská Nová Ves (14.4.2011), Prešov (20.4.2011), Poprad (28.4.2011), Levoča (4.5.2011), Bratislava (11.5.2011), Banská Bystrica (16.5.2011), Bratislava (16.6.2011), Trebišov (30.6.2011), Trenčín (3.11.2011).

2. Palacka P, Dostálová K, Štvrtinová V, Moricová Š. Venous thromboembolism in ambulatory treated patients with cancer. XXXVI Angiological Days 2011 (February 24-26), Prague, Czech Republic.

3. Palacka P. VTE u onkologického pacienta – prax. Škola trombózy. Sielnica (Hotel Kaskády), 12.3.2011.

4. Dostálová K, Štvrtinová V, Moricová Š, Palacka P. Venózny tromboembolizmus u mladých dospelých. XIX. slovenský angiologický kongres, 28. september – 1. október 2011, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry.

5. Palacka P. Patogenéze VTE v onkológii. XIX. slovenský angiologický kongres, 28. september – 1. október 2011, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry.

6. Palacka P. Karcinóm močového mechúra – včasné štádium. Praktické aspekty manažmentu urogenitálnych malignít. 29. október 2011. Hotel Borovica, Štrbské Pleso.

B. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Palacka P, Dostálová K, Štvrtinová V, Moricová Š. Venous thromboembolism in ambulatory treated patients with cancer. CEVJ 2011;10(1):42.

2. Dostálová K, Štvrtinová V, Moricová Š, Palacka P. Venózny tromboembolizmus u mladých dospelých. Vask med 2011;3(Suppl.4):28-9.

3. Palacka P. Patogenéze VTE v onkológii. Vask med 2011;3(Suppl.4):36-7.

C. Publikácie

1. Palacka P, Mego M, Obertová J, Syčová-Milá Z, Rajec J, Mardiak J. Pacientka s metastatickým adenokarcinómom hrubého čreva, liečená chemoterapiou v kombinácii s bevacizumabom (kazuistika). Onkologia (Bratisl) 2011;6(1):48-49.

2. Mego M, Sycova-Mila Z, Obertova J, Rajec J, Liskova S, Palacka P, Porsok S, Mardiak J. The Intrathecal administration of trastuzumab with cytarabine and methotrexate in breast cancer patients with leptomeningeal carcinomatosis. Breast 2011; 20(5): 478-80.

3. Palacka P, Dostálová K. Vybrané aspekty problematiky venózneho tromboembolizmu u pacientov so solídnymi tumormi. Vask Med 2011;3(3):113-7.

4. Palacka P. Hlboká žilová trombóza a pľúcna embolizácia u onkologického pacienta – prevencia a liečba.

5. Palacka P, Rajec J. Špecifiká prevencie a terapie venózneho tromboembolizmu v onkológii. Kardiol. pre prax 2011;9(4):197–201.

2010

A. Prednášky

1. Dostálová K, Kovačičová Ľ, Palacka P, Moricová Š. Venous thromboembolism and sport. XXXV Angiological Days 2010, Prague, Czech Republic.

2. Palacka P. Pokročilý karcinóm prostaty. Dni mladých onkológov, 9.-11. september 2010, Vyhne.

3. Palacka P, Dostálová K, Moricová Š, Štvrtinová V. Prevencia venózneho tromboembolizmu v onkológii v kontexte výsledkov štúdie Protecht. XVIII. slovenský angiologický kongres, 29. september – 2. október 2010, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry.

4. Dostálová K, Palacka P, Kovačičová Ľ, Moricová Š. Šport – rizikový faktor alebo prostriedok prevencie žilovej trombózy. XV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Bratislava, 7.-9. október 2010.

B. Postery

1. Palacka P, Dostálová K, Štvrtinová V. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism in patients with malignant diseases. XXIV World Congress of the International Union of Angiology, 21-25 April, 2010, Buenos Aires, Argentina.

2. Dostálová K, Palacka P, Kovačičová L, Moricová Š. Sport and venous thrombosis. XXIV World Congress of the International Union of Angiology, 21-25 April, 2010, Buenos Aires, Argentina.

3. Dostálová K, Palacka P, Bojdová E, Kovačičová Ľ, Moricová Š. Sport – means of prevention or risk factor of venous thromboembolism? XXXIII World Congress of the International Society of Hematology, Jerusalem, Israel, October 10-13, 2010.

4. Palacka P, Dostálová K, Moricová Š, Štvrtinová V. Venous thromboembolism in clinical oncology. XXXIII World Congress of the International Society of Hematology, Jerusalem, Israel, October 10-13, 2010.

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Dostálová K, Kovačičová Ľ, Palacka P, Moricová Š. Venous thromboembolism and sport. CEVJ 2010;9(1):17-8.

2. Palacka P, Dostálová K, Štvrtinová V. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism in patients with malignant diseases. Intern Angiol 2010;29(Suppl.2):5.

3. Dostálová K, Palacka P, Kovačičová L, Moricová Š. Sport and venous thrombosis. Intern Angiol 2010;29(Suppl.2):21.

4. Palacka P. Pokročilý karcinóm prostaty. Bulletin mladých onkológov 2010: 28-9.

5. Palacka P, Dostálová K, Moricová Š, Štvrtinová V. Prevencia venózneho tromboembolizmu v onkológii v kontexte výsledkov štúdie Protecht. Vask med 2010;2(Suppl.4):18-9.

D. Publikácie

1. Palacka P, Vochyanová-Andrezálová I. Súčasné možnosti a perspektívy adjuvantnej a neoadjuvantnej liečby karcinómov žlčových ciest. Onkol 2010;5(1):31-5.

2. Dostálová K, Palacka P. Venózny tromboembolizmus u onkologického pacienta. Vask med 2010;2(1):28-32.

3. Palacka P, Kucharská J, Murín J, Dostálová K, Okkelová A, Čížová M, Waczulíková I, Moricová Š, Gvozdjáková A. Complementary therapy in diabetic patients with chronic complications: a pilot study. Bratisl Lek Listy 2010;111(4):205-11.

4. Dostálová K, Palacka P. Profylaxia venózneho tromboembolizmu u onkologického pacienta. Via pract 2010;7(4):159-62.

5. Palacka P, Dostálová K. Vybrané aspekty problematiky venózneho tromboembolizmu u pacientov so solídnymi tumormi. Onkol 2010;5(6):328-31.

6. Palacka P, Obertová J. Neoadjuvantná a adjuvantná chemoterapia invazívnych karcinómov močového mechúra v kontexte medziodborovej spolupráce. Klin urol 2010;6(3):121-3.

7. Palacka P, Dostálová K. Žilová trombóza u onkologických pacientov. cievy.sk

2009

A. Prednášky

1. Dostálová K, Kovačičová Ľ, Palacka P, Moricová Š. Is the thrombophlebitis innocent? XXXIV Angiological Days 2009, February 26-28, Prague, Czech Republic.

2. Kovačičová Ľ, Dostálová K, Kukučková L, Palacka P, Moricová Š. Komplikovaný vývoj povrchovej tromboflebitídy u mladého športovca. Festival kazuistík z internej medicíny. SÚZA Bratislava, 22.-23.5.2009.

3. Gvozdjáková A, Palacka P, Kucharská J, Sumbalová Z, Mikulecký M, Murín J, Singh Ram B. New approach of adjunctive therapy in diabetic patients. 14th World Congress on Clinical Nutrition and 5th International Congress on Cardiovascular Diseases, Košice, Slovakia, June 4-7, 2009.

4. Dostálová K, Palacka P, Kovačičová Ľ, Kukučková L, Gajdošová K, Moricová Š. Žilová trombóza ako paraneoplastický jav. XXX. výročná konferencia SSVPL SLS, Bojnice, 15.-17.10.2009.

B. Postery

1. Šálek T, Mardiak J, Palacka P, Švábová V. Cisplatin and carboplatin in the treatment of pre-treated metastatic malignant melanoma. 20th ICACT International Congress on Anti-Cancer Treatment, 3rd-6th February, 2009, Paris, France.

2. Palacka P, Kovačičová Ľ, Kucharská J, Murín J, Dostálová K, Okkelová A, Čížová M, Waczulíková I, Moricová Š, Gvozdjáková A. New perspectives of ulcers healing and improving of heart function in diabetics. 8th Congress of the European Federation of Internal Medicine, May 27-30, 2009, Istanbul, Turkey.

3. Kovačičová Ľ, Dostálová K, Palacka P. Complicated development of superficial thrombophlebitis in a young sportsman. 8th Congress of the European Federation of Internal Medicine, May 27-30, 2009, Istanbul, Turkey.

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Šálek T, Mardiak J, Palacka P, Švábová V. Cisplatin and carboplatin in the treatment of pre-treated metastatic malignant melanoma. 20th ICACT International Congress on Anti-Cancer Treatment. Abstract Book: 387-8.

2. Dostálová K, Kovačičová Ľ, Palacka P, Moricová Š. Is the thrombophlebitis innocent? CEVJ 2009;8(1):16.

3. Palacka P, Kovačičová Ľ, Kucharská J, Murín J, Dostálová K, Okkelová A, Čížová M, Waczulíková I, Moricová Š, Gvozdjáková A. New perspectives of ulcers healing and improving of heart function in diabetics. Eur J Intern Med 2009;20(Suppl.1):56-8.

4. Kovačičová Ľ, Dostálová K, Palacka P. Complicated development of superficial thrombophlebitis in a young sportsman. Eur J Intern Med 2009;20(Suppl.1):66.

5. Gvozdjáková A, Palacka P, Kucharská J, Sumbalová Z, Mikulecký M, Murín J, Singh Ram B. New approach of adjunctive therapy in diabetic patients. 14th World Congress on Clinical Nutrition and 5th International Congress on Cardiovascular Diseases. Abstract Book: 53-6.

D. Publikácie

1. Palacka P, Drgoňa Ľ, Dostálová K, Štvrtinová V. Prevencia venózneho tromboembolizmu v onkológii. Lek Obz 2009;57(3):109-12.

2. Palacka P, Murín J, Kucharská J, Waczulíková I, Dostálová K, Čížová M, Moricová Š, Gvozdjáková A. Beneficial effect of antioxidants and polarized light on selected metabolic and echocardiographic parameters in diabetics. Cor Vasa 2009;51(4):274-8.

2008

A. Prednášky

1. Palacka P, Dostálová K, Kucharská J, Okkelová A, Čížová A, Pálinkáš J, Moricová Š, Gvozdjáková A. Mechanisms of polarized light effect in wounds healing of diabetic foot. XXXIII Angiological Days 2008, February 28th – March 1st, Prague, Czech Republic.

2. Palacka P, Dostálová K, Kucharská J, Čížová A, Pálinkáš J, Okkelová A, Murín J, Moricová Š, Gvozdjáková A. Alpha-lipoic acid and coenzyme Q10 with polarized light improve wounds healing of diabetic foot and mild diastolic dysfunction in diabetics. 23rd World Congress of the International Union of Angiology, Athens, Greece, June 21-25, 2008.

3. Palacka P, Kucharská J, Murín J, Okkelová A, Dostálová K, Čížová M, Moricová Š, Gvozdjáková A. Synergický účinok antioxidantov a polarizovaného svetla u diabetikov s chronickými komplikáciami (pilotná štúdia). XIII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, 5.-7. október 2008, Bratislava.

4. Palacka P, Dostálová K, Kovačičová Ľ. Liečba a prevencia venózneho tromboembolizmu u pacientov s onkologickými ochoreniami. XVI. slovenský angiologický kongres, Tatranská Lomnica, 8.-11.10.2008.

5. Dostálová K, Kovačičová Ľ, Palacka P, Moricová Š. Úloha antibiotík v liečbe tromboflebitídy. XVI. slovenský angiologický kongres, Tatranská Lomnica, 8.-11.10.2008.

6. Palacka P, Dostálová K, Kucharská J, Moricová Š, Gvozdjáková A. Biologické účinky polarizovaného svetla a možnosti využitia v terapii chronických diabetických defektov. XVI. slovenský angiologický kongres, Tatranská Lomnica, 8.-11.10.2008.

7. Palacka P. Štúdia QALAPOL – Účinok polarizovaného svetla a suplementácie antioxidantov na metabolické a zápalové procesy u diabetikov s chronickými komplikáciami. Fototerapie v interdisciplinárním pohledu. III. medzinárodní konference Evropské asociace pro fototerapii, 13.11.2008, Praha, Česká republika.

B. Postery

1. Palacka P, Dostálová K, Kucharská J, Čížová M, Pálinkáš J, Okkelová A, Murín J, Moricová Š, Gvozdjáková A. Treatment with α-lipoic acid, coenzyme Q10, and vitamin E improves effect of polarized light in healing wounds of diabetic foot. 6th International Congress of Central European Vascular Forum. May 16-18, 2008, Bratislava, Slovak Republic.

2. Šálek T, Mego M, Mardiak J, Pörsök Š, Hlavatá Z, Dolinský J, Palacka P. 5-fluorouracil + calcium leukovorin and irinotecan in the treatment of metastatic colorectal cancer: phase II study. 10th World Congress on Gastrointestinal Cancer, 25-28 June, 2008, Barcelona, Spain.

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Palacka P, Dostálová K, Kucharská J, Okkelová A, Čížová A, Pálinkáš J, Moricová Š, Gvozdjáková A. Mechanisms of polarized light effect in wounds healing of diabetic foot. CEVJ 2008;7(1):20.

2. Palacka P, Dostálová K, Kucharská J, Čížová M, Pálinkáš J, Okkelová A, Murín J, Moricová Š, Gvozdjáková A. Treatment with α-lipoic acid, coenzyme Q10, and vitamin E improves effect of polarized light in healing wounds of diabetic foot. 6th International Congress of Central European Vascular Forum. Abstract Book: 36-7.

3. Palacka P, Dostálová K, Kucharská J, Čížová A, Pálinkáš J, Okkelová A, Murín J, Moricová Š, Gvozdjáková A. Alpha-lipoic acid and coenzyme Q10 with polarized light improve wounds healing of diabetic foot and mild diastolic dysfunction in diabetics. Intern Angiol 2008;27(Suppl.1):7.

4. Šálek T, Mego M, Mardiak J, Pörsök Š, Hlavatá Z, Dolinský J, Palacka P. 5-fluorouracil + calcium leukovorin and irinotecan in the treatment of metastatic colorectal cancer: phase II study. Ann Oncol 2008;19(Suppl.6):vi86.

5. Palacka P, Kucharská J, Murín J, Okkelová A, Dostálová K, Čížová M, Moricová Š, Gvozdjáková A. Synergický účinok antioxidantov a polarizovaného svetla u diabetikov s chronickými komplikáciami (pilotná štúdia). Cardiol 2008;17(Suppl.2):26S.

6. Gvozdjáková A, Palacka P, Kucharská J, Okkelová A, Murín J. Effect of coenzyme Q10, α-lipoic acid, and vitamin E in patients with diabetic cardiomyopathy. Cardiol 2008;17(Suppl.2):50S.

D. Publikácie

1. Palacka P, Murín J, Gvozdjáková A. Mechanizmy poškodenia srdcového svalu u diabetikov. Cardiol 2008;17(3):109-14.

E. Kapitoly v monografiách

1. Gvozdjáková A, Palacka P, Kucharská J, Murín J. Coenzyme Q10 and α-lipoic acid effect in patients with diabetic cardiomyopathy. In: Mitochondrial Medicine. Gvozdjáková A, Ed. Springer, 2008: 330-3.

2. Šálek T, Palacka P. Systémová terapia nádorov tenkého čreva. In: Gastrointestinálna onkológia. Bolješíková E, Májek J, Makovník P, Mlkvý P, Šálek T, Eds. INFOMA Business Trading, 2008: 87-9.

3. Šálek T, Palacka P. Systémová terapia neuroendokrinných nádorov. In: Gastrointestinálna onkológia. Bolješíková E, Májek J, Makovník P, Mlkvý P, Šálek T, Eds. INFOMA Business Trading, 2008: 268-70.

2007

A. Prednášky

1. Palacka P, Kucharská J, Okkelová A, Murín J, Gvozdjáková A. Účinok koenzýmu Q10 a alfa-lipoovej kyseliny u pacientov s diabetickou kardiomyopatiou. XII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Bratislava, 4.-6. október 2007.

B. Postery

1. Palacka P, Kucharská J, Okkelová A, Pálinkáš J, Ptáček R, Krucký K, Gvozdjáková A. Štúdium účinku polarizovaného svetla u diabetikov s neuropatickou diabetickou nohou. XVII. diabetologické dni, Martin, 23.-25. máj 2007.

2. Palacka P, Kucharská J, Okkelová A, Ptáček R, Krucký K, Pálinkáš J, Gvozdjáková A. Effects of polarised light in patients with neuropathic diabetic foot. Vitamins 2007, Prague, Czech Republic, September 19-21, 2007.

3. Palacka P, Kucharská J, Okkelová A, Murín J, Gvozdjáková A. Effects of coenzyme Q10 and alpha-lipoic acid in patients with diabetic cardiomyopathy. Vitamins 2007, Prague, Czech Republic, September 19-21, 2007.

4. Gvozdjáková A, Palacka P, Kucharská J, Okkelová A, Murín J. Effect of coenzyme Q10 and vitamin E in patients with diabetic cardiomyopathy. The Fifth Conference of the International Coenzyme Q10 Association, Kobe, Japan, November 9-12, 2007.

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Palacka P, Kucharská J, Okkelová A, Pálinkáš J, Ptáček R, Krucký K, Gvozdjáková A. Štúdium účinku polarizovaného svetla u diabetikov s neuropatickou diabetickou nohou. XVII. diabetologické dni. Zborník abstraktov: 27-8.

2. Palacka P, Kucharská J, Okkelová A, Ptáček R, Krucký K, Pálinkáš J, Gvozdjáková A. Effects of polarised light in patients with neuropathic diabetic foot. Vitamins 2007. The Abstract Book: 133-5.

3. Palacka P, Kucharská J, Okkelová A, Murín J, Gvozdjáková A. Effects of coenzyme Q10 and alpha-lipoic acid in patients with diabetic cardiomyopathy. Vitamins 2007. The Abstract Book: 199-200.

4. Palacka P, Kucharská J, Okkelová A, Murín J, Gvozdjáková A. Účinok koenzýmu Q10 a alfa-lipoovej kyseliny u pacientov s diabetickou kardiomyopatiou. Cardiol 2007;16(Suppl.1):25S.

5. Gvozdjáková A, Palacka P, Kucharská J, Okkelová A, Murín J. Effect of coenzyme Q10 and vitamin E in patients with diabetic cardiomyopathy. The Fifth Conference of the International Coenzyme Q10 Association. The Abstract Book:174-6.

2006

A. Prednášky

1. Waltzer I, Kroupa K, Čierny R, Palacka P, Puškárová E, Török A, Osifová O, Lauková T, Bella V, Šimová A. Chirurgické riešenie minimálnych lézií prsníkovej žľazy v materiáli kliniky technikou predoperačného zavedenia kovového identifikačného vodiča. SEKCAMA, Bratislava, 26.-28. apríl 2006.

B. Postery

1. Palacka P, Dolinský J, Hlavatá Z, Šálek T. Bevacizumab + modifikovaný IFL režim. Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít, Bojnice, 9.-11.11.2006.

C. Publikácie

1. Waltzer I, Kroupa K, Čierny R, Palacka P, Puškárová E, Török A, Osifová O, Lauková T, Bella V, Šimová A. Chirurgické riešenie minimálnych lézií prsníkovej žľazy v materiáli kliniky technikou predoperačného zavedenia kovového identifikačného vodiča. Onkol 2006;1(4):244-9.

2005

A. Prednášky

1. Palacka P, Goncalvesová E, Sedláková E, Jurkovičová D, Križanová O, Fabián J. Polymorfizmus ACE génu u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním pri dilatačnej kardiomyopatii. X. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Bratislava, 6.-8. október 2005.

B. Postery

1. Gvozdjáková A, Kucharská J, Palacka P, Miková N, Sumbalová Z, Singh Ram B. Synergistic effect of conjugated linoleic acid and L-carnitine in body fat reduction and mitochondrial coenzyme Q10 content in relationship to energy production. The Fourth Conference of the International Coenzyme Q10 Association, Los Angeles, California, USA, April 14-17, 2005.

C. Abstrakty publikované v recenzovaných zborníkoch

1. Gvozdjáková A, Kucharská J, Palacka P, Miková N, Sumbalová Z, Singh Ram B. Synergistic effect of conjugated linoleic acid and L-carnitine in body fat reduction and mitochondrial coenzyme Q10 content in relationship to energy production. The Fourth Conference of the International Coenzyme Q10 Association. The Abstract Book: 110-2.

2. Palacka P, Goncalvesová E, Sedláková E, Jurkovičová D, Križanová O, Fabián J. Polymorfizmus ACE génu u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním pri dilatačnej kardiomyopatii. Cardiol 2005;14(Suppl.1):29S.

D. Publikácie

1. Palacka P, Goncalvesová E, Sedláková E, Jurkovičová D, Križanová O. Polymorfizmus ACE génu u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním na podklade dilatačnej kardiomyopatie. Cardiol 2005;14(6):296-300.