Skip to main content

Stanovy

Stanovy občianskeho združenia

OncoReSearch

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

OncoReSearch je dobrovoľným, mimovládnym a nepolitickým združením, založeným podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaoberajúci sa podporou vedecko-výskumnej činnosti onkológov.

 

Článok 2

Názov a sídlo

Názov občianskeho združenia je OncoReSearch (ďalej len „Združenie“).

Sídlo združenia: Rovinka 667, 900 41 Rovinka.

 

Článok 3

Poslanie a ciele Združenia

(1) Poslaním Združenia je:

(a) zoskupovať záujemcov o vedecko-výskumnú činnosť v oblasti onkológie,

(b) podporovať záujemcov pri rozvíjaní vedecko-výskumnej, publikačnej, prednáškovej a pedagogickej činnosti v

oblasti onkológie,

(c) podporovať onkologických pacientov a špecialistov–onkológov pri organizovaní preventívnych podujatí,

(d) napĺňať ciele Združenia v duchu solidarity, nezávislosti, so zreteľom na etiku a morálku.

 

(2) Cieľom Združenia je:

(a) podporovať (finančne, materiálne, personálne) špecialistov–onkológov pri príprave grantových projektov,

ktorých cieľom je vedecko-výskumná činnosť,

(b) podporovať (finančne, materiálne, personálne) onkológov pri realizácii vedeckých projektov, predovšetkým

poskytovať pomoc pri úhrade nákladov spojených s technickým zabezpečením riešenia vedeckých úloh, ďalej

nákladov súvisiacich s prezentáciou vedeckých výsledkov na odborných fórach (cestovné náklady, ubytovanie,

konferenčné poplatky) a nákladov spojených s publikačnou činnosťou (jazyková korektúra, prekladateľská

činnosť, náklady vznikajúce v súvislosti s publikovaním článkov v odborných časopisoch, vydávanie vedeckých

monografií, skrípt a učebníc),

(c) vyvíjať aktivity na získavanie sponzorských finančných a naturálnych darov a príspevkov na zabezpečenie

činnosti Združenia,

(d) sprístupňovať a propagovať svoju činnosť na vlastnej webovej stránke,

(e) zabezpečovať a poskytovať bezplatné poradenstvo v rozsahu svojej činnosti pre členov Združenia a iných

záujemcov so zámerom zvyšovania ich odborného a spoločenského vedomia,

(f) vyvíjať a podporovať aktivity zamerané na pomoc onkologickým pacientom,

(g) iniciovať partnerské stretnutia a spoluprácu s občianskymi združeniami a organizáciami s podobným zameraním

v rámci Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí.

 

Článok 4

Založenie, vznik a zánik Združenia

 

(1) Združenie zakladá ustanovujúca členská schôdza, ktorá volí orgány Združenia a schvaľuje stanovy.

(2) Združenie vzniká registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(3) Združenie zaniká na základe uznesenia členskej schôdze o dobrovoľnom rozpustení Združenia, zlúčením s iným

združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.

(4) Pri zániku Združenia dobrovoľným rozpustením vykoná majetkovo-právne vyrovnanie likvidátor menovaný

členskou schôdzou. Členská schôdza zároveň rozhoduje o použití likvidačného zostatku.

 

Článok 5

Členstvo v Združení

 

(1) Členmi Združenia sú právnické osoby a fyzické osoby.

(2) Člen Združenia sa podieľa na činnosti Združenia, prispieva k jeho rozvoju, vyhľadáva a navrhuje nové formy

aktivít a ich realizáciu v súlade so stanovami.

(3) Člen Združenia je oprávnený zúčastňovať sa na členských schôdzach, hlasovať, voliť a byť volený do orgánov

Združenia, podávať návrhy, pripomienky, žiadosti a aktívne sa podieľať na práci v orgánoch Združenia a na práci

Združenia a požívať výhody vyplývajúce z členstva.

(4) Člen Združenia je povinný uskutočňovať svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

dodržiavať stanovy Združenia, chrániť majetok Združenia a platiť príspevky.

(5) Členstvo v Združení zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo zánikom Združenia. O vylúčení člena z dôvodov:

a) nedodržiavania stanov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na členov Združenia,

b) odsúdenia za úmyselný trestný čin,

c) poškodzovanie povesti Združenia,

d) nerešpektovania zásad finančnej disciplíny a neplatení finančných príspevkov, rozhoduje predsedníctvo

Združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov. Členstvo je neprenosné.


Článok 6

Orgány Združenia

 

Orgánmi združenia sú:

1) členská schôdza,

2) predsedníctvo,

3) revízor.

 

1) Najvyšším orgánom Združenia je členská schôdza. Členská schôdza je tvorená všetkými členmi Združenia.

(a) Členská schôdza sa schádza najmenej jedenkrát ročne alebo pred každým závažnejším rozhodnutím.

(b) Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo oznámením všetkým členom minimálne 30 dní pred jej

uskutočnením.

(c) Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Združenia.

(d) Členská schôdza prejednáva, dopĺňa a schvaľuje koncepčné zmeny, zámery a plány činnosti Združenia,

schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, volí a odvoláva predsedníctvo a revízora.

(e) Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení za obdobie od predchádzajúcej členskej schôdze. Členská

schôdza prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou zúčastnených členov.

 

2) Predsedníctvo je výkonným orgánom Združenia, ktoré zabezpečuje jeho činnosť podľa rozhodnutí

schválených členskou schôdzou.

(a) Predsedníctvo má najmenej troch členov. Predsedníctvo si spomedzi svojich členov volí predsedu, ktorý je

zároveň predsedom Združenia a jeho štatutárnym zástupcom, ktorý vystupuje navonok v mene poslania a

cieľov Združenia. V jeho neprítomnosti ho zastupuje predsedníctvom poverený člen. Poverený člen

predsedníctva koná v prípade, že predseda Združenia z akýchkoľvek dôvodov nemôže za Združenie konať.

(b) Volebné obdobie predsedníctva sú štyri roky.

(c) Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.

(d) Predsedníctvo rozhoduje o realizácii cieľov Združenia, výške členského príspevku a všetkých aktivitách smerom

k verejnosti.

(e) Predsedníctvo schvaľuje prijatie nových členov.

(f) Členská schôdza v prípade potreby doplní počet členov predsedníctva na schválený počet.

 

3) Revízor

(a) Revízor je kontrolný orgán, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi Združenia. Členstvo

v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch Združenia.

(b) Revízora volí a odvoláva členská schôdza na obdobie štyroch rokov.

(c) Revízor kontroluje hospodárenie Združenia, upozorňuje orgány Združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia

na ich odstránenie. Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

(d) Revízor má právo zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva s hlasom poradným.

(e) Jedenkrát do roka predkladá členskej schôdzi záverečnú správu o kontrolnej činnosti Združenia za

predchádzajúce obdobie.

 

Článok 7

Hospodárenie Združenia

 

(1) Zásady hospodárenia Združenia.

(a) Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu Združenia a riadi sa všeobecne záväznými právnymi

predpismi a stanovami Združenia.

(b) Združenie nadobúda finančné a materiálové prostriedky na zabezpečenie svojej činnosti prostredníctvom:

- dotácií, grantov a sponzorských príspevkov od právnických osôb,

- darov od fyzických osôb,

- príspevkov od občanov a podnikateľských subjektov – podiel zaplatenej dane podľa zákona o dani z príjmu,

- zbierok,

- členských príspevkov,

- vlastnej činnosti.

(c) Prostriedky Združenia, ktoré sú účelovo viazané, môžu byť použité iba na tento účel.

(d) Združenie vedie účtovníctvo v súlade s právnymi predpismi.

(e) Finančnú agendu Združenia vedie hospodár, ktorý zabezpečuje jej presnú evidenciu. Hospodára volí členská

schôdza na obdobie štyroch rokov.

(f) Vyúčtovanie prostriedkov a finančnú agendu kontroluje revízor Združenia. Vyhodnotenie nakladania s finančnými

prostriedkami je súčasťou záverečnej správy o činnosti Združenia, predkladanej predsedníctvom na členskej

schôdzi Združenia.

(g) Združenie v prípade potreby umožní kontrolu aj iným kontrolným a revíznym orgánom, pokiaľ na to majú

oprávnenie.

 

Článok 8

Záverečné ustanovenie

 

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť schválením členskou schôdzou Združenia a registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

V Bratislave dňa 9. decembra 2012