Skip to main content

O nás

OncoReSearch je dobrovoľným, mimovládnym a nepolitickým združením, ktoré sa zaoberá podporou vedecko-výskumnej činnosti onkológov.


Poslaním Občianskeho združenia je

1. zoskupovať záujemcov o vedecko-výskumnú činnosť v oblasti onkológie,

2. podporovať záujemcov o onkológiu pri rozvíjaní vedecko-výskumnej, publikačnej, prednáškovej a pedagogickej činnosti,

3. podporovať onkologických pacientov a špecialistov–onkológov pri organizovaní preventívnych podujatí,

4. napĺňať ciele O.z. v duchu solidarity, nezávislosti, so zreteľom na etiku a morálku.


Cieľom Občianskeho združenia je

1. podporovať (finančne, materiálne, personálne) špecialistov–onkológov pri príprave grantových projektov, ktorých cieľom je vedecko-výskumná činnosť,

2. podporovať (finančne, materiálne, personálne) onkológov pri realizácii vedeckých projektov, predovšetkým poskytovať pomoc pri úhrade nákladov spojených s technickým zabezpečením riešenia vedeckých úloh, ďalej nákladov súvisiacich s prezentáciou vedeckých výsledkov na odborných fórach (cestovné náklady, ubytovanie, konferenčné poplatky) a nákladov spojených s publikačnou činnosťou (jazyková korektúra, prekladateľská činnosť, náklady vznikajúce v súvislosti s publikovaním článkov v odborných časopisoch, vydávanie vedeckých monografií, skrípt a učebníc),

3. vyvíjať aktivity na získavanie sponzorských finančných a naturálnych darov a príspevkov na zabezpečenie činnosti Občianskeho združenia,

4. sprístupňovať a propagovať svoju činnosť na vlastnej webovej stránke,

5. zabezpečovať a poskytovať bezplatné poradenstvo v rozsahu svojej činnosti pre členov Občianskeho združenia a iných záujemcov so zámerom zvyšovania ich odborného a spoločenského vedomia,

6. vyvíjať a podporovať aktivity zamerané na pomoc onkologickým pacientom,

7. iniciovať partnerské stretnutia a spoluprácu s občianskymi združeniami a organizáciami s podobným zameraním v rámci Slovenskej republiky ako aj v zahraničí.