Skip to main content

Životopis

doc. JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Od ukončenia štúdia všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (2005) pracuje v Národnom onkologickom ústave v Bratislave (NOÚ), v súčasnosti ako primár Oddelenia ambulantnej chemoterapie a od roku 2022 aj člen Dozorného orgánu. V 2009 mu  na LF UK v Bratislave bol udelený titul PhD. v doktorandskom študijnom programe vnútorné choroby, v 2012 ukončil špecializačné štúdium Odborník na riadenie verejného zdravotníctva (MPH) na SZU a Master in Business Administration (MBA) na SMA vo Viedni. V 2017 promoval v odbore Corporate Master of Laws (LL.M.) na CEMI v Prahe, v 2019 ukončil štúdium na Právnickej Fakulte Janka Jesenského, VŠ Danubius (JUDr.). Špecializačnú skúšku v odbore klinická medicína absolvoval v 2009, o rok neskôr získal certifikát Európskej spoločnosti pre klinickú onkológiu (ESMO). V 2023 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore Onkológia. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje predovšetkým problematike genitourinárnych malignít. Je člen odborných spoločností vrátane ASCO a ESMO, ako aj člen redakčnej rady časopisu Onkológia (Bratisl.). 

Vzdelanie

   
1999–2005

Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, študijný odbor všeobecné lekárstvo (MUDr.)

2006–2009

Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, študijný program vnútorné choroby (PhD.)

2009

Špecializačná skúška v odbore klinická onkológia, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

2010

European Society for Medical Oncology (ESMO) Examination Certificate

2009–2012

Špecializačné štúdium v odbore Master of Public Health, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (MPH)

2012

Master in Business Administration, Sales Manager Akademie, Viedeň (MBA)

2013–2019

Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius, odbor: Právo (JUDr.)

2016–2017

Corporate Master of Laws, CEMI, Praha (LL.M.)

2023

Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor Onkológia (doc.)

Cudzie jazyky

 

Anglický jazyk

2007 Všeobecná štátna jazyková skúška (C1 podľa CEF)
2008 Špeciálna štátna jazyková skúška pre odbor tlmočnícky (C2 podľa CEF)
2009 Odborná štátna jazyková skúška pre odbor ekonomický (C1 podľa CEF)
2009 Certificate in Advanced English (C1 podľa CEF )
2010 Špeciálna štátna jazyková skúška pre odbor prekladateľský (C2 podľa CEF)
2011 UNIcert III (C1 podľa CEF)
2012 BEC Vantage (B2 podľa CEF)

 

Francúzsky jazyk

2014 B1 podľa CEF

 

Zahraničné stáže a školenia

Department of Anatomy and Genetics, St. Lukes Hospital, Malta, July, 2004.

Open up new horizons in the management of urothelial carcinoma. Oncopole, Toulouse, France, December, 2012. 

Prostate Cancer Management, Tour de Europe, Rotterdam, Netherlands, October, 2014.  

Advanced training on immunotherapy in renal cell carcinoma. Tel-Aviv, Israel, June, 2016. 

 

Zamestnanie


6/2005 - 12/2008

Interná klinika, Národný onkologický ústav v Bratislave
1/2009 - trvá
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav v Bratislave
9/2011 - trvá
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave
8/2013 - 7/2017

Znalecká činnosť pre odbor 48 00 00 Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie 48 18 00 Rádiodiagnostika a rádioterapia (klinická onkológia)

 

Riadiaca prax


2007 – 2010

Vedúci riešiteľského kolektívu Grantu Slovenskej kardiologickej spoločnosti 
2012 - 2015 Zástupca vedúcej riešiteľského kolektívu Grantu VEGA 1/0614/12
2012 -
Predseda občianskeho združenia OncoReSearch
4/2017 -

Primár, Oddelenie ambulantnej chemoterapie, NOÚ

 

Členstvo v odborných spoločnostiach a stavovských organizáciach 

European Society for Medical Oncolgy (ESMO)

American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Slovenská onkologická spoločnosť

Slovenská lekárska komora

 

Odborné aktivity

Člen redakčnej rady časopisu Onkológia