SPRÁVA Z KONGRESU ASCO 2014 - KARCINÓMY PRSNÍKA

Olivia Pagani zo Švajčiarska prezentovala na plenárnom zasadnutí ASCO výsledky analýzy štúdií TEXT (Tamoxifen and Exemestan Trial) a SOFT (Suppression of Ovarian Function Trial) s premenopauzálnymi ženami s HR (hormonálne receptory) pozitívnymi, včasnými karcinómami prsníka. V štúdii TEXT dostávali ženy 5 rokov exemestan so supresiou ovariálnej funkcie (OFS) alebo tamoxifén s OFS, pacientky pritom mohli absolvovať aj chemoterapiu (súčasne s OFS). V štúdii SOFT dostávali ženy po operácii alebo ukončení adjuvantnej alebo neadjuvantnej chemoterapie počas 5 rokov exemestan s OFS, tamoxifén s OFS alebo tamoxifén v monoterapii. Ovariálna funkcia bola potlačená pomocou analógu LHRH (triptorelín), ooforektómie alebo iradiácie ovárií. Pacientky v oboch štúdiách boli spravidla mladšie ako 40 rokov, mali väčšie primárne tumory a častejšie metastaticky postihnuté lymfatické uzliny (LU). Prežívanie bez ochorenia (DFS) bolo pri mediáne 5,7 rokov 91,1% v skupine exemestan s OFS a 87,3% v ramene tamoxifén s OFS (p=0,0002). Všetky podskupiny pacientok pritom z uvedenej liečby profitovali bez ohľadu na chemoterapiu alebo postihnutie LU.

Prvé výsledky fázy III štúdie ALTTO, v ktorej porovnávali ročné podávanie lapatinibu, trastuzumabu, sekvencie trastuzumab – lapatinib a kombináciu lapatinibu s trastuzumabom u pacientok s HER-2 pozitívnym včasným karcinómom prsníka ukazujú, že kombinácia trastuzumabu s lapatinibom znižuje riziko DFS udalostí oproti samotnému trastuzumabu a sekvencia trastuzumab – lapatinib je non-inferiórna vo vzťahu k samotnému trastuzumabu, avšak rozdiely neboli štatisticky významné. Navyše, celkom očakávane, toxicita bola častejšia pri kombinácii trastuzumabu s lapatinibom oproti samotnému trastuzumabu: hnačka (75% oproti 20%), rash (55% oproti 20%) a hepatobiliárna toxicita (23% oproti 16%). Sledovanie pacientok samozrejme pokračuje ďalej.

POEMS predstavuje fázu III randomizovanej štúdie, ktorej cieľom bolo zistiť, či podávanie analógu LHRH (goserelín) spolu s chemoterapiou môže u pacientok s včasným karcinómom prsníka znížiť počet prípadov predčasného ovariálneho zlyhania (POF). Podávanie analógu LHRH viedlo k nižšiemu počtu POF, v experimentálnej skupine bolo súčasne zaznamenaných viac gravidít oproti kontrole (22% oproti 13%). Rovnako boli v experimentálnom ramene u premenopauzálnych žien s ER negatívnym karcinómom prsníka zlepšené parametre DFS (p=0,04) a OS (p=0,05).

Pridanie bevacizumabu k antracyklínu a taxánu v adjuvantnej liečbe nezlepšilo prežívanie bez invazívneho ochorenia (IDFS), ani celkové prežívanie (OS) u pacientok s vysoko-rizikovými HER-2 pozitívnymi karcinómami prsníka (prednáška Bevacizumab in the adjuvant treatment of HER2-negative breast cancer: Final results from Eastern Cooperative Oncology Group E5103).

Fáze III štúdie s exemestanom a bevacizumabom ako udržiavacej liečbe u pacientok s ER pozitívnym, HER-2 negatívnym, lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka, liečených kombináciou paklitaxelu a bevacizumabu v prvej línii, ktoré nesprogredovali po 16 – 24 týždňoch liečby paklitaxelom s bevacizumabom, nepotvrdila pri mediáne sledovania 9,7 mesiacov svoj primárny cieľ, ktorým bolo zlepšenie PFS po 6 mesiacoch (70% v ramene paklitaxel s bevacizumabom oproti 54% v ramene exemestan s bevacizumabom, p=0,56).

Vo fáze III štúdie randomizovali HER-2 negatívne pacientky s metastatickým karcinómom prsníka, ktoré dostávali neoadjuvantnú alebo adjuvantnú liečbu s antracyklínom viac ako 12 mesiacov pred vstupom, do experimentálneho ramena vinflunín s gemcitabínom, kontrolu pritom predstavovala kombinácia paklitaxelu s gemcitabínom. Výsledkom štúdie bol dôkaz non-inferiority v zmysle podobného PFS (8,0 mesiacov pre vinflunín s gemcitabínom a 8,4 mesiacov pre kombináciu paklitaxel s gemcitabínom, p=0,54). Percentá odpovedí boli v dvoch ramenách porovnateľné (11,3% oproti 14,6%), podobný bol aj medián OS (18,9 mesiacov oproti 19,1 mesiacov). Periférna senzorická neuropatia sa vyskytovala častejšie pri kombinácii paklitaxel s gemcitabínom (6,7% oproti 0,8%). Vzhľadom na porovnateľnú účinnosť a menšiu neurotoxicitu predstavuje kombinácia vinflunínu s gemcitabínom pre pacientky s metastatickým karcinómom prsníka zmysluplnú alternatívu.

Ďakujeme za dary 2% pre občianske združenie OncoReSearch, č.ú.: (SK89 1111 0000 0014 4981 9002) IČO: 422 686 99

Tí, ktorí podávavajú daňové priznaje k dani z prijímov, nájdu možnosť darovať 2 % dane priamo v tlačive daňového priznania v oddiely XII - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby