MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, doc. MUDr. Michal Mego, PhD., MUDr. Jana Obertová, PhD., MUDr. Štefánia Lišková, doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim. prof.
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ, Bratislava

Úvod: Od roku 2010 je vinflunín (VFL) v monoterapii indikovaný do druhej línie liečby lokálne pokročilého a metastatického urotelového karcinómu (MUC) pacientov s ECOG 0-1 na základe výsledkov fázy III. štúdie, ktorá ukázala zlepšenie prežívania oproti samotnej podpornej terapii.
Cieľ: Prezentovať prípad pacienta s MUC liečeného VFL, ktorý dosiahol parciálnu remisiu choroby a neskôr dlhodobú stabilizáciu.
Výsledky: Pacient s MUC liečený VFL v druhej línii dosiahol po 4 cykloch liečby parciálnu remisiu choroby v pľúcach a neskôr dlhodobú stabilizáciu s prežívaním 16 mesiacov od začiatku terapie. Tolerancia VFL zo strany pacienta bola vynikajúca bez zaznamenanej toxicity stupňa 3 a viac.
Záver: Monoterapiu vinflunínom považujeme v súčasnosti za štandardnú druholíniovú liečbu pacientov s lokálne pokročilým a MUC v dobrom výkonnostnom stave (ECOG 0 a 1) v SR s akceptovateľnou toxicitou.
Kľúčové slová: metastatický urotelový karcinóm, vinflunín, štandardná liečba, parciálna remisia, prežívanie.

Olivia Pagani zo Švajčiarska prezentovala na plenárnom zasadnutí ASCO výsledky analýzy štúdií TEXT (Tamoxifen and Exemestan Trial) a SOFT (Suppression of Ovarian Function Trial) s premenopauzálnymi ženami s HR (hormonálne receptory) pozitívnymi, včasnými karcinómami prsníka. V štúdii TEXT dostávali ženy 5 rokov exemestan so supresiou ovariálnej funkcie (OFS) alebo tamoxifén s OFS, pacientky pritom mohli absolvovať aj chemoterapiu (súčasne s OFS). V štúdii SOFT dostávali ženy po operácii alebo ukončení adjuvantnej alebo neadjuvantnej chemoterapie počas 5 rokov exemestan s OFS, tamoxifén s OFS alebo tamoxifén v monoterapii. Ovariálna funkcia bola potlačená pomocou analógu LHRH (triptorelín), ooforektómie alebo iradiácie ovárií. Pacientky v oboch štúdiách boli spravidla mladšie ako 40 rokov, mali väčšie primárne tumory a častejšie metastaticky postihnuté lymfatické uzliny (LU). Prežívanie bez ochorenia (DFS) bolo pri mediáne 5,7 rokov 91,1% v skupine exemestan s OFS a 87,3% v ramene tamoxifén s OFS (p=0,0002). Všetky podskupiny pacientok pritom z uvedenej liečby profitovali bez ohľadu na chemoterapiu alebo postihnutie LU.

MUDr. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA – klinický onkológ, Národný onkologický ústav, Bratislava

MUDr. Katarína Dostálová, PhD. MPH – Angiologická ambulancia, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava

 

Z histórie

Prvé významné poznatky o žilovej (venóznej) trombóze pochádzajú z 19. storočia. Rudolf Virchow v roku 1856 sformuloval tri základné podmienky vzniku trombózy: zmeny cievnej steny, krvného prúdu a zmeny v zložení krvi.

Ďakujeme za dary 2% pre občianske združenie OncoReSearch, č.ú.: (SK82 1100 0000 0029 4213 4546) IČO: 422 686 99

Tí, ktorí podávavajú daňové priznaje k dani z prijímov, nájdu možnosť darovať 2 % dane priamo v tlačive daňového priznania v oddiely XII - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby